Basisschool

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Om te kunnen werken aan de ondersteuning van de leerlingen is door iedere school een ondersteuningsteam (= consultatieoverleg) ingericht. Een ondersteuningsteam bestaat uit:

● IB’er;
● ambulant begeleider generalist;
● orthopedagoog;
● ouders;
● betrokken leerkracht;
● vertegenwoordiger sociaal team (op afroep).

Ouders leveren als ervaringsdeskundige t.a.v. hun kind een waardevolle bijdrage. Ook andere deskundigen, zoals de RT’er, kunnen worden uitgenodigd.
Doel is het bespreken van die leerlingen van de school, waarvoor de groepsbesprekingen en het collegiaal werkoverleg tussen IB’er en groepsleerkracht te weinig opleveren bij het begrijpen van de (specifieke) behoeften van het kind en/of het realiseren van een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod.
Met zo licht mogelijke hulp wordt getracht de leerkracht te ondersteunen om daarmee handelingsverlegenheid van de leerkracht te voorkomen. Het streven is om de begeleiding van het
kind in school zo snel mogelijk in de groepsplanning op te kunnen nemen.

Een gestructureerde en regelmatige bespreking van deze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de zorg van de betrokken school.
Het streven is te komen tot vooral preventieve ambulante begeleiding. Daarmee komt de zorg in een vroegtijdig stadium beschikbaar voor potentiële zorgleerlingen.
Dit impliceert, dat het in praktische zin niet kan voorkomen, dat leerlingen een onderzoeks- en begeleidingstraject met externen ingaan, zonder dat deze leerling is besproken in het
ondersteuningsteam. Hierbij kan een uitzondering worden gemaakt voor leerlingen die bij de start in de school al begeleiding ontvangen.
Tevens betekent het, dat leerlingen die moeten doubleren en waarmee de school handelingsverlegen is, vooraf aan het besluit tot doublure, in het schoolondersteuningsteam worden besproken.
In het geval van de zgn. herfstkinderen is het goed om deze bij twijfel over wel / niet vertragen in het ondersteuningsteam te bespreken.
Het ondersteuningsteam zal, afhankelijk van de schoolgrootte, aan de hand van een jaarplanning op schoolniveau, een aantal keren bij elkaar komen.
Door het overleg met de orthopedagoog en de ambulant begeleider generalist te combineren zal de school zeker tijdwinst boeken. Een goede planning en voorbereiding en duidelijke afspraken over het vervolgtraject staan garant voor een belangrijke impuls aan de ondersteuning binnen de betrokken scholen. De ervaring laat zien, dat van deze besprekingen een duidelijk leereffect uitgaat naar de deelnemers.
Op schoolniveau wordt bewaakt, dat terugkoppeling vanuit andere disciplines, zoals jeugdhulpverlening, plaatsvindt in het ondersteuningsteam. Hierbij is een coördinerende rol
weggelegd voor de IB’ers. Vertegenwoordigers van zorgorganisaties nemen bij voorkeur deel aan het ondersteuningsteam als
leerlingen met een gecombineerde hulpvraag worden besproken.

Arrangement of voorziening

Soms heeft een kind, naast de basisondersteuning die die school al biedt meer nodig.
Hier kan het samenwerkingsverband een rol in spelen door een arrangement toe te kennen of het kind gebruik te laten maken van een voorziening van het samenwerkingsverband.