Bouwsteen keuzemenu

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Op woensdag 17 februari is de eerste bijeenkomst over de bouwsteen ‘Keuzemenu’ geweest. Voor deze bouwsteen hebben zich een 20-tal betrokkenen uit en rond de scholen aangemeld. In de bijeenkomst is er nagedacht over welke kansen en risico’s er zijn rondom het keuzemenu in relatie tot passend onderwijs. Ook is er gebrainstormd over welke dingen wél en welke dingen niet in het keuzemenu zouden horen. Als laatste is besproken dat een keuze maken voor vier jaar een te lange periode omvat.

Het keuzemenu geeft scholen de mogelijkheid om keuzes te maken in de soort en mate van de ondersteuning die ze van SWV Driegang ontvangen. Hierbij kun je denken aan de vorm waarin arrangementen worden ondersteund (met een onderwijsassistent in dienst van SWV Driegang of middels geld dat wordt overgemaakt).

Op 8 april komt de werkgroep nogmaals bij elkaar om het eerste concept Keuzemenu te bespreken. Verwacht wordt dat er half april een versie beschikbaar is waar bestuurders, IB’ers en directeuren feedback op kunnen geven. Ook kun je dan op schoolniveau al verkennen welke opties er voor je school zijn. 
Er zal half april ook een tijdpad beschikbaar zijn waarin staat beschreven wie wanneer wordt geïnformeerd en hoe je op school wordt begeleid bij het maken van de goede (voorlopige) keuze. Gezien de omstandigheden zal het niet op elke school haalbaar zijn om deze afweging voor de zomervakantie te maken. In dat geval vinden we een passende oplossing, zodat in rust de keuzes gemaakt kunnen worden.
Daarnaast is er dan duidelijkheid wanneer deze keuze ingaat. Voor de meeste scholen zal dat zijn per 1-8-2022, als het nieuwe ondersteuningsplan start. Een aantal scholen kan al eerder starten in een pilotfase.

Wil je meer weten over de bouwstenen of ook in een bouwsteen meedenken over het nieuwe ondersteuningsplan? Lees dan meer in dit document. Of meld je aan via info@driegang.nl.