Natestdagen

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider

Namens PasVOrm onderstaand bericht:

Gezien alle ontwikkelingen in deze tijd zullen de natestdagen (waar we eerder over hebben gecommuniceerd) zeer waarschijnlijk niet doorgaan zoals we dit hadden gepland. Het is nog onduidelijk wat het besluit van de overheid gaat zijn voor wat betreft de sluiting van de scholen na 28 april. Om jullie wat duidelijkheid te verschaffen, schetsen we hieronder 2 scenario’s voor wat betreft de natestdagen:

1) De scholen gaan na de meivakantie weer open. De natestdagen worden georganiseerd omstreeks week 25 (de week van 15 juni). Vanuit het SWV zorgen we voor een snelle afhandeling van de natestdagen, waarbij in ieder geval de PrO-leerlingen en de twijfelleerlingen voorrang krijgen.
Deadline voor aanmelden van de leerlingen: 15 mei via Grippa.

2) De scholen gaan pas later weer open. De natestdagen worden georganiseerd in het nieuwe schooljaar, eind september. (Hiervoor wordt gekozen zodat leerlingen de kans krijgen om eerst een aantal weken weer in het schoolritme te komen). Meer informatie hierover volgt tegen het einde van het schooljaar.
Deadline voor aanmelden van de leerlingen: 15 mei via Grippa.
De aanmelddatum blijft hetzelfde als in scenario 1, omdat we tijdig zicht willen hebben op het aantal en soort aanmeldingen.

We begrijpen dat scenario 2 vooral voor het Praktijkonderwijs voor problemen zal gaan zorgen. Deze leerlingen moeten immers ingeschreven worden middels een TLV PrO en dit moet voor 1 oktober rond zijn. Tevens hangt hier de bekostiging van de PrO-leerlingen mee samen. We verwachten dat er vanuit het ministerie een regeling zal komen om hier een oplossing voor te vinden. We zullen de eventuele berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten houden. Ook is dit laatste scenario niet wenselijk voor de twijfelleerlingen (bijvoorbeeld wel/niet plaatsen in de brugklas PrO/VMBO). We zullen met man en macht proberen hier een oplossing voor te vinden. Als dit scenario werkelijkheid wordt, zullen we jullie daar bijtijds over berichten en bij betrekken.

Omdat het SWV wat betreft LWOO heeft gekozen voor opting out en de eerste uitbetaling plaatsvindt in januari, verwachten we dat voor deze leerlingen en de betreffende scholen geen problemen ontstaan wanneer we uitkomen bij scenario 2. Wanneer niet op tijd duidelijk is of een leerling een LWOO-leerling is of niet en dit zorgt voor problemen in de klassensamenstelling, dan kan er op basis van het dossier en in samenspraak met het SWV een weloverwogen keuze gemaakt worden over het al dan niet plaatsen in een LWOO-klas.

Daarnaast was er nog een klein foutje in het aanmeldformulier geslopen. Het is de bedoeling dat jullie de leerlingen en ouders uitnodigen voor de natestdagen. Hierover krijgen jullie uiterlijk een week van tevoren bericht van Corina. Dit is de link naar het juiste aanmeldformulier en dit is ook te vinden in Grippa bij de aanmelding voor de natestdagen.

Tot slot nog een opmerking over de leerlingen waarvoor vanuit het PO is aangegeven dat er een individuele niveaubepaling nodig is voor de toekenning van LWOO/PRO. Deze leerlingen staan bij ons op een lijst. Een groot gedeelte daarvan is al getest, maar een aantal ook niet (dit zijn met name leerlingen waarvoor een WNV is aangevraagd). Ook voor deze onderzoeken gelden dezelfde scenario’s als hierboven beschreven. Mocht dit tot problemen leiden, neem dan contact met ons op en dan denken we graag mee over een oplossing.

Annick ten Napel (M: 06-39711703, E: atennapel@swvpasvorm.nl) en
Eline van Zuijdam (M: 06-45628710, E: evanzuijdam@swvpasvorm.nl)
Begeleiders passend onderwijs
Stichting SWV PasVOrm Gorinchem en omstreken