Organisatie:

Kamer EC Rotonde bestaat uit 44 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs ‘De Rotonde’. Uitgangspunten zijn het kind en thuisnabij onderwijs voor elk kind! We hopen dat u zult vinden waar u naar zoekt. Niet gevonden? Neem dat contact op via de contactgegevens

Arrangeren

Sinds 1 augustus 2014 zijn de Samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de leerlingen die voorheen onder cluster 3 en cluster 4 vielen. Deze leerlingen krijgen vanuit SWV Driegang EC Rotonde een arrangement. Deze arrangementen kunnen komen vanuit diverse disciplines. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen.

De ondersteuningsstructuur

Stap 0instroom leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte (voorschools) 

Voor deze jonge kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is een protocol opgesteld. Deze kinderen kunnen aangemeld worden bij SWV Driegang met als doel:

  • Als leerlingen met 4 jaar naar school gaan is er vanaf de start passende ondersteuning beschikbaar, waar mogelijk binnen het het basisonderwijs.
  • Er wordt, waar nodig, een doorgaande ondersteuningslijn voor leerlingen geboden in de periode voorschool – basisschool.

Aanmelding kan met behulp van documenten die te vinden zijn op de site van SWV Driegang.

Stap 1:  extra ondersteuning binnen de basisondersteuning
Het schoolondersteuningsteam op schoolniveau heeft een centrale rol in de signalering, toewijzing en afstemming van onderwijsondersteuning en zorg. In alle kamers van het samenwerkingsverband wordt de basis voor het ondersteuningsteam gevormd door de leerkracht, de ouder(s), de interne begeleiding (IB) en eventueel de directeur. In dit overleg worden de leerlingen besproken die extra ondersteuning krijgen dat valt onder de basisondersteuning van de school.

Stap 2: extra ondersteuning vanuit het SWV
Mocht de school handelingsverlegen zijn (de basisondersteuning biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen) dan kan er een aanvraag worden gedaan aan het SWV voor extra ondersteuning betreffende onderwijs gerelateerde vragen of een aanvraag aan het sociaal team (jeugdteam) voor extra ondersteuning betreffende zorg gerelateerde vragen. In deze gevallen wordt het ondersteuningsteam uitgebreid met een brugfunctionaris onderwijs en/of een brugfunctionaris zorg. Deze laatste is thuis in het veld van jeugd gerelateerde zorgtaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De IB’er heeft en houdt de regie op het overleg.

Betreft het een vraag voor extra ondersteuning onderwijs dan zal de brugfunctionaris kijken of de procedure  juist is doorlopen en of er aan alle criteria voor een aanvraag wordt voldaan.

Mocht de aanvraag gehonoreerd worden, dan dienen de gevraagde documenten te worden aangeleverd in Grippa, (http://www.grippa.nl)  met daarbij de toestemmingsverklaring. Verder dient maximaal 6 weken na de intake door de preventief ambulant begeleider, door de school een Ontwikkelingsperspectief te worden opgesteld. De preventief ambulant begeleider levert het handelingsdeel aan. Ouders zetten hun handtekening onder OPP.

De ondersteuning kan zijn voor de leerkracht, maar er kunnen ook onderwijsassistentes worden ingezet ter ondersteuning van het kind.

Stap 3: verwijzing
Indien ook met een arrangement leraar en school handelingsverlegen blijven (of indien het ondersteuningsteam direct van mening is dat gezien de mogelijkheden en beperkingen een school voor speciaal (basis)onderwijs beter aan de onderwijsbehoefte kan voldoen), wordt het gemeld bij de coördinator van het ondersteuningsarrangement. Mocht de coördinator tot de conclusie komen dat verwijzing de beste weg is, dan zal de procedure betreffende een Toelaatbaarheidsverklaring worden opgestart.