Algemene info

Een belangrijke kerntaak van Ondersteuningsarrangement Gedrag (OA Gedrag) is collega’s in het regulier basisonderwijs ondersteunen bij het (leren) omgaan met (opvallend) gedrag. Wij streven ernaar om de kennis van leerkrachten en andere onderwijs betrokkenen over gedrag te vergroten. OA Gedrag ondersteunt leerkrachten en schoolteams middels het meedenken over gedragsvraagstukken, het geven van handelingsadviezen en scholing in gedrag.

Menig kind heeft wel eens problemen met zijn of haar gedrag. Scholen lossen dit veelal zelf op. Het komt echter voor dat de gedragsproblemen zo hardnekkig zijn, dat medeleerlingen en leerkrachten hier structureel last van hebben. Er moet gehandeld worden. Wanneer er op school sprake is van een gedragsvraagstuk, die niet binnen de reguliere zorgstructuur van de school kan worden verholpen, bestaat voor scholen van EC Rotonde de mogelijkheid, een OA Gedrag aan te vragen. Het kan gaan om externaliserende gedragsproblematiek (waar de omgeving (ook) last van heeft) of internaliserende gedragsproblematiek (waar het kind zelf last van heeft).

Met toestemming van de ouders en de brugfunctionaris ‘Onderwijs’ vraagt de school het ondersteuningsarrangement aan bij Expertisecentrum Rotonde/OA Gedrag.

Het betreffende kind is voorafgaand aan de aanvraag binnen de interne zorgstructuur van de school begeleid en in het ondersteuningsteam besproken. Voorwaarde is dat recent consultatieve leerlingbegeleiding heeft plaatsgevonden op het gebied van gedrag of dat gewerkt wordt met een OPP, waarbij reeds een evaluatieronde heeft plaatsgevonden. Er moeten dan ook recente gedragshandelingsplannen worden overgedragen.

Doel van de ondersteuning is om leerkrachten de vaardigheden te geven om te kunnen zorgen voor een optimale ontwikkeling van het kind. Er wordt uitgegaan van de handelingsgerichte filosofie: wat heeft dit kind nodig van zichzelf, de leerkracht, zijn klasgenoten, het leerstofaanbod, zijn ouders om optimaal te profiteren van het onderwijsaanbod. Op grond van dossieranalyse, intake met leerkracht en/of intern begeleider en observaties van de leerling en diens interactie met de omgeving (leerkracht, klasgenoten en mogelijke anderen), worden cyclisch praktische handelingsadviezen gegeven en bijbehorende doelen gesteld.

Medewerkers

Wie zijn betrokken bij OA Gedrag?

  • Mieke Baan, ambulant begeleider, Taakspeltrainer en PBS coach
  • Julia Henning, ambulant begeleider, psycholoog betrokken bij voorziening TOP-groep
  • Harry Kelderman, ambulant begeleider

Voorzieningen waar OA Gedrag gebruik van kan maken:

Scholing

Verbonden aan OA Gedrag is het volgende scholingsaanbod. Inschrijving wordt door de coördinator van OA Gedrag gecoördineerd.

Taakspel

Taakspel is een groepsgerichte werkwijze om leerlingen te leren zich beter aan de klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert onrustig, storend en eventueel aanwezig agressief gedrag. Taakspel beïnvloedt zo het taakgerichte gedrag van leerlingen. Als er minder verstoringen zijn tijdens een les kan er namelijk beter gewerkt worden. Het kan echter ook op directe wijze taakgericht gedrag bewerkstelligen als de regels daarop toegespitst worden. Bovendien leidt op een prettige manier met elkaar omgaan tot een beter klimaat in de klas. Er worden meer complimenten uitgedeeld en minder corrigerende opmerkingen gemaakt.

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)

School WidePositive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Het doel van SWPBS is om de leerprestaties te verbeteren door vanuit gedeelde waarden en in samenwerking met ouders een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt onder meer gerealiseerd doordat het schoolteam haar verwachtingen ten aanzien van gedrag in en om de school expliciet maakt en deze actief aan de kinderen leert. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal en lerenbevorderend gedrag door alle medewerkers van de school systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen.* (link SWPBS site) vb tekst: Kijk voor meer informatie over SWPBS op www.swpbs.nl.

Contact

Mieke Baan
mail: m.baan@driegang.nl
Harry Kelderman
mail: h.kelderman@driegang.nl
Julia Henning
mail: j.henning@driegang.nl