Ondersteuningsarrangement Inclusief Onderwijs

Inleiding:
Het Onderwijsarrangement Inclusief biedt ondersteuning en begeleiding aan leerkrachten van  leerlingen met (zeer)specifieke onderwijsbehoeften.
De leerlingen die begeleid worden vanuit onderwijsarrangement Inclusief hebben  speciale onderwijsbehoeften waarvoor onderwijsaanpassingen nodig zijn waartoe de scholen zelf in hun basiszorg (nog) niet toe in staat zijn.
De onderwijsbelemmeringen van de kinderen die begeleid worden kunnen voortkomen uit een ontwikkelingsachterstand of voorsprong, langdurige ziekte, motorische ontwikkelingsachterstand en of fysieke belemmeringen.

Visie:
Het team van OAI werkt  vanuit de visie dat ieder kind (mens) ontwikkelingsmogelijkheden  heeft, ongeacht zijn belemmeringen (positieve ontwikkelingspsychologie).
Samen met het kind, de school en ouders gaan wij op zoek naar kansen en mogelijkheden:
de onderwijsaanpassingen die nodig zijn voor het kind om zich  positief te kunnen ontwikkelen.
Hierbij geldt de visie van Driegang: ‘Thuisnabij passend onderwijs’.
“ Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, blijf dan ook van zijn beperkingen af”, Mediërend Leren, Stibco

Verantwoording:
Samen leren, spelen en ontwikkelen binnen het onderwijs biedt kans op een samenleving waarin we om kunnen gaan met verschillen. We leren omgaan met elkaars eigen-aardigheden, mogelijkheden en beperkingen.
De wet- en regelgeving m.b.t. het bieden van Passend Onderwijs vragen van de scholen aanpassingen en vaardigheden die soms hun basiszorg overschrijden.
We kunnen en willen kinderen binnen ons reguliere onderwijs en thuisnabij optimaal tot ontwikkeling laten komen, ongeacht hun leeftijd, culturele achtergrond, ontwikkelingsniveau.
Onderwijsarrangement Inclusief heeft ervoor gekozen haar naam “Ínclusief” te blijven voeren; omdat dit voor ons de lading dekt!
Een Inclusief Kind bestaat niet… maar we proberen een inclusieve onderwijsomgeving te scheppen voor alle kinderen!

Inclusief  staat voor:
ieder kind is welkom
het kan… alleen samen!
met z’n allen: kind, ouders, school, extern betrokkenen
op een passende, andere manier
out of the box
met alles wat nodig is, zodat het kind zich positief kan ontwikkelen
we zoeken en creëren de onderwijsplek waar dit mogelijk is.

Organisatie:

Arrangementen vanuit  OA  Inclusief:

De ambulant begeleider wordt ingezet om samen met de leerkrachten en intern begeleider te komen tot een planmatige en doelgerichte begeleiding van de leerling waarvoor de scholen een hulpvraag hebben.
De handelingsverlegenheid van de school, in combinatie met de onderwijsvraag van de leerling, is bepalend voor het aantal uren begeleiding door de ambulant begeleider. Voor het benodigde aantal uren wordt een PAB-arrangement (uren preventieve ambulante begeleiding)  geboden voor een afgesproken periode die in duur kan variëren. De duur van het arrangement is afhankelijk van de hulpvraag van het kind en de school.
Naast PAB-uren kunnen onderwijsassistent-uren toegekend worden.

Arrangementen worden op maat samengesteld en kunnen variëren in aantal uren AB, duur, aantal uren inzet onderwijsassistent, inzet materialen en middelen, inzet voorzieningen.
De onderwijsassistenten worden ingezet,  als extra handen in de klas nodig zijn,  om het kind (met het arrangement)  binnen het reguliere onderwijs tot ontwikkeling te kunnen laten komen. De toebedeling van het aantal onderwijsassistenturen is afhankelijk van de hulpvraag en onderwijsondersteuningsbehoeften van het kind en de school.

Tevens kunnen wij extern deskundigen inzetten binnen  een arrangement van Onderwijsarrangement Inclusief :

  • De ergotherapeut ( onderzoek en advisering naar (senso)motorische ontwikkeling, advisering,  ondersteunen aanvraag aangepast meubilair, schrijfvervangers e.d.)
  • De GZ psycholoog-bewegingswetenschapper kan geconsulteerd worden en in een enkel geval, waar zeer specifieke neurologische / medische kennis vereist is, nader onderzoek verrichten.

 

Voorzieningen

Vanuit onderwijsarrangement Inclusief kunnen de volgende voorzieningen geboden worden:

  • Het DOG Project:  voor kinderen die in het onderwijs belemmerd worden door onvoldoende sociaal emotionele competenties.

De ervaring leert dat kinderen en jongeren eerder te bereiken zijn door de interventie van dieren. D.O.G. biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om, met een hond als co-trainer, eigen vaardigheden te (her) ontdekken, nieuwe te ontwikkelen en vooral te genieten . D.O.G. = Doen, Ontdekken en Genieten.

De speciaal opgeleide honden en begeleider bieden een geode ingang om vertrouwen te ontvangen waardoor zelfvertrouwen kan ontwikkelen. In de sessies worden leerlingen geprikkeld om samen te werken, emoties te uiten, te reguleren en contacten aan te gaan.

Behandelaar van deze voorziening is Marion de Jongh

Lunchcafé Rondje Gezond is een voorziening waarbij kinderen hun praktische vaardigheden uit kunnen breiden door middel van koken. Deze voorziening is zo vormgegeven dat vaardigheden op het didactische, cognitieve en sociale en emotionele vlak worden gestimuleerd. De leerlingen oefenen het meten door het gebruik van maatbekers en weegschalen, motorische vaardigheden zoals schillen en snijden, stapsgewijs werken door het volgen van een recept en rekenen met geld door geldbedragen op te tellen en geld terug te geven. Het samenwerken en leidinggeven zal de motivatie tot presteren bij de leerlingen vergroten.

Behandelaar van deze voorziening is Janine Vogel.

Back to Basic Inclusief is een voorziening van Expertise Centrum Rotonde, waaraan een kleine groep leerlingen deelneemt. De lessen zijn zo vormgegeven dat de leerlingen op een actieve wijze motorische en sociale vaardigheden leren en daarbij voorwerpen maken die van het land komen of die een meerwaarde hebben voor de natuur. In de lessen volgen we een vaste opbouw. Tijdens de inleiding gaan de leerlingen met een zoekkaart op zoek naar verschijnselen die voorkomen in de natuur. Vervolgens  zullen de leerlingen actief aan de gang gaan met onder– en behoud van de natuur. De verzamelde materialen worden op creatieve wijze verwerkt. Zo doen ze naast motorische vaardigheden veel kennis op van en in de natuur.

Back to Basic Houtbewerking is een voorziening van Expertise Centrum Rotonde, waaraan een kleine groep leerlingen deelneemt. De lessen zijn zo vormgegeven dat de leerlingen aan de hand van werktekeningen leren om zelfstandig meubels en decoratieve accessoires te maken. De leerlingen zullen aan de slag gaan met verschillende soorten gereedschappen, het meten van materialen, monteren en afwerken volgens verschillende technieken.

  • Schot in de Roos: voor kinderen die vanwege hun lichamelijke en of verstandelijke beperking niet in regulier verband aan de competitie deel kunnen nemen.

Voetbalteam Schot in de Roos is een buitenschoolse voorziening van Expertise Centrum Rotonde in samenwerking met GJS, waarbij leerlingen met een lichamelijke/verstandelijke beperking deel kunnen nemen aan een sport. De trainingen zijn zo vorm gegeven dat de leerlingen op een speelse manier motorische vaardigheden aanleren waarbij rekening gehouden wordt met hun beperkingen. Belangrijk doel is het samen eten en samen spelen met een team van leeftijdgenoten die op gelijke wijze leren en spelen. Het plezier voor deze leerlingen staat voorop.

Dit is een voorziening die scholen begeleidt/leert hoe zij zelfstandig het lunchcafé aan kunnen bieden. Op deze wijze kan het lunchcafé een onderdeel worden van het schoolcurriculum. Lunchcafé Rondje Gezond is een voorziening waarbij     kinderen hun cognitieve en praktische vaardigheden uit kunnen breiden door middel van koken.

Bij deze voorziening gaan leerlingen hun eigen Cajon bouwen en leren die te bespelen. Leerlingen met een talent voor muziek, die behoefte hebben aan praktisch handelend bezig te zijn, kunnen hier hun creativiteit in kwijt en muzikale talenten aanspreken en ontwikkelen. Er kunnen 8 kinderen (uit de groepen 5 t/m 8) deelnemen aan deze voorziening.

Ambulant begeleiders:
Lenneke Ebert, l.ebert@driegang.nl
Inge Dijkstra, i.dijkstra@driegang.nl
Janna Verkaik, j.verkaik@driegang.nl

Behandelaars voorzieningen:
Marion de Jongh, m.dejongh@driegang.nl
Janine Vogel, j.vogel@driegang.nl

Coördinator/ ambulant begeleider:
Herma Sterk, h.sterk@driegang.nl
06 13 66 04 00
Werkzaam op maandag t/m donderdag