Algemeen:
Het onderwijsarrangement Taal en Rekenen is ontstaan uit onderwijsarrangement Taal/Lezen en onderwijsarrangement Rekenen.

Het onderwijsarrangement biedt ondersteuning in het onderwijs, indien er  handelingsverlegenheid is op het gebied van taal(technisch- en begrijpend lezen, spelling, mondelinge- en schriftelijke taal) en rekenen. Dit gebeurt middels arrangementen en voorzieningen (zoals: Taalpaleis, NT2, Ondersteuning ernstige leesproblematiek niet vallende onder EED, Logopedie en Rekenverbetertrajecten).

Binnen het onderwijsarrangement werken ambulant begeleiders, gespecialiseerde leerkrachten lezen en rekenen, logopedisten en gespecialiseerde onderwijsassistenten.
Indien tijdens het lopen van een arrangement uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig is, kan een orthopedagoog van EC Rotonde worden ingeschakeld.

Bij het onderwijsarrangement Taal en Rekenen zijn de volgende medewerkers betrokken:

 • Anneke Hendriks: coördinator, ambulant begeleider mondelinge en schriftelijke taal, logopedist.
 • Erna Slingerland: ambulant begeleider lezen/spelling, coördinator en leerkracht Taalpaleis.
 • Gerda Donga, Ellen Vreeswijk: leerkrachten Taalpaleis.
 • Fijnanda van Andel, Linda van Hooft: onderwijsassistenten Taalpaleis
 • Gaby Rookus: logopedist schoollogopedische screening
 • Jeroen v.d. Jagt, ambulant begeleider rekenen

Arrangementen:

AB Taal:
Een begeleidingstraject waarin de AB’er op grond van intake, toetsanalyses, observaties en begeleiding van de leerling en observaties van de instructie een plan van aanpak opstelt en realiseert in samenwerking met school en mogelijk leerling, ouders en externe deskundigen.
De begeleiding kan plaatsvinden op het gebied van:

 • technisch- en/of begrijpend lezen
 • schriftelijke- en mondelinge taal
 • spelling

Het doel is om de school toe te rusten voor het bieden van passend lees- en / of  taalonderwijs aan deze en mogelijk andere leerlingen op de school.
De duur van de begeleiding is maximaal een half jaar en varieert van 8 tot 12 uur, afhankelijk van de handelingsverlegenheid.

Voorwaarden voor aanmelding in Grippa bij OA Taal en Rekenen:
-De betreffende leerling is al binnen de interne zorgstructuur van de school besproken en begeleid, voordat hij/zij kan worden aangemeld. Er heeft consultatieve leerlingbegeleiding plaatsgevonden op het gebied van taal of een Ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Er moeten recente handelingsplannen worden overgedragen.
-De leerling is besproken in het OT; er is een heldere hulpvraag.
-Het toestemmingsformulier is ondertekend door ouders, school en brugfunctionaris.

Integraal Taalarrangement met Auris:
Als zeer specifieke begeleiding op het gebied van de spraak en/of taal noodzakelijk is, wordt een arrangement aangevraagd bij de Koninklijke Aurisgroep (Auris). Er zijn 3 arrangementen: licht, medium en intensief. Een intensief arrangement betekent plaatsing op een SO school cluster 2.
Bij een licht en medium arrangement wordt een Ambulant Dienstverlener van Auris en een onderwijsassistent van EC Rotonde ingezet. Hiervoor heeft EC Rotonde een convenant met Auris. Voor beide arrangementen zijn 3 onderwijsassistenturen beschikbaar.
Voorwaarden voor aanmelding in Grippa bij OA Taal en Rekenen:
-hulpvraag: inzet onderwijsassistent bij Auris Arrangement.
-Het toekenningsbesluit van Auris of het advies continueren van CvL wordt gebruikt als toestemmingsverklaring. Deze aanvraag hoeft niet besproken te worden in het OT.

AB Rekenen:
Voor leerlingen bij wie de rekenontwikkeling problematisch verloopt, biedt de AB’er ondersteuning aan de leerkracht / IB’er. Dit betreft leerlingen uit fase oranje of rood van het begeleidingsschema van het protocol Ernstige Reken- en Wiskundepro-blemen (ERWD):

Leerlingen in de blauwe, groene en gele fase behoren bij de basiszorg en basiszorg-plus van de school. Dit zijn respectievelijk de heel sterke-, goede- en gemiddelde leerlingen en de leerlingen die geringe rekenwiskundige problemen ervaren. Kinderen die op een of meer rekenonderdelen meer ondersteuning nodig hebben dan alleen de verlengde instructie,  vallen binnen fase oranje. In principe stromen leerlingen vanuit fase oranje weer terug naar fase geel. Wanneer dit niet mogelijk is en de leerling langdurig ondersteuning in fase oranje nodig heeft of wanneer externe ondersteuning nodig is, komt een leerling in fase rood. Leerlingen in fase rood en hebben ernstige rekenwiskundige problemen op enkele- of alle deelgebieden. Leerlingen in fase oranje en rood komen in aanmerking voor begeleiding vanuit OA Rekenen.

De onderwijsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht middels het invullen van het intakeformulier rekenen dat na toekenning door de school dient te worden ingevuld.
Er wordt een plan van aanpak opgesteld, welke wordt beschreven in het handelingsdeel van het OPP.
Het doel is om de school toe te rusten voor het bieden van passend rekenonderwijs aan deze en mogelijk andere leerlingen op de school.
De duur van de begeleiding is maximaal een half jaar en varieert van 8 tot 12 uur, afhankelijk van de handelingsverlegenheid.

Voorwaarden voor aanmelding in Grippa bij OA Taal en Rekenen:

 • De betreffende leerling is al binnen de interne zorgstructuur van de school besproken en begeleid, voordat hij/zij kan worden aangemeld. Er heeft consultatieve leerlingbegeleiding plaatsgevonden op het gebied van rekenen of een Ontwikkelingsperspectief is opgesteld. Er moeten recente handelingsplannen worden overgedragen.
 • De leerling is besproken in het SOT; er is een heldere hulpvraag.
 • Het toestemmingsformulier is ondertekend door ouders, school en brugfunctionaris.

Voorzieningen

Binnen het onderwijsarrangement Taal en Rekenen kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen:

Contact

Anneke Hendriks

mail: a.hendriks@driegang.nl

Erna Slingerland

mail: e.slingerland@driegang.nl

Jeroen van der Jagt

mail: j.vanderjagt@driegang.nl