Sinds 1 augustus 2014 zijn de Samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de leerlingen die voorheen onder cluster 3 en cluster 4 vielen. Deze leerlingen krijgen vanuit SWV Driegang EC Rotonde een arrangement. Deze arrangementen kunnen komen vanuit diverse disciplines zoals: taal & rekenen, gedrag en inclusief.

Voor het aanvragen van een arrangement is een procedure opgesteld.

Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van voorzieningen:  het D.O.G. project, lunchcafé Rondje Gezond, Back to basicNT2, logopedie en taalpaleis.

Een voorziening kan ook worden ingezet tijdens een arrangement. De aanvraag moet voortkomen uit de leerlingbespreking tijdens het School Ondersteunings Team. Hiervoor dient een aanvraagformulier voorziening voor leerling met een arrangement te worden gebruikt. De aanvraag wordt in Grippa gezet. Vanwege het feit dat voor een onderzoek beide ouders dienen te tekenen is er een apart formulier waarbij een onderzoek kan aangevraagd worden ten behoeve van een al lopend arrangement. Klik hier voor dat formulier.

Aanschaf materiaal voor een leerling die een arrangement heeft.

Het voorstel van aanschaf van materiaal, ter ondersteuning van een leerling met een ondersteuningsarrangement, is gebaseerd op afstemming tussen de betrokken intern en ambulant begeleider. Voor de werkwijze klik hier.

De ondersteuningsstructuur
Stap 0instroom leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte (voorschools) 

Voor deze jonge kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is een protocol opgesteld. Deze kinderen kunnen aangemeld worden bij SWV Driegang met als doel:

  • Als leerlingen met 4 jaar naar school gaan is er vanaf de start passende ondersteuning beschikbaar, waar mogelijk binnen het het basisonderwijs.
  • Er wordt, waar nodig, een doorgaande ondersteuningslijn voor leerlingen geboden in de periode voorschool – basisschool.

Aanmelding kan met behulp van documenten die te vinden zijn op de site van SWV Driegang. Klik hier voor deze documenten.

Stap 1:  extra ondersteuning binnen de basisondersteuning
Het schoolondersteuningsteam op schoolniveau heeft een centrale rol in de signalering, toewijzing en afstemming van onderwijsondersteuning en zorg. In alle kamers van het samenwerkingsverband wordt de basis voor het ondersteuningsteam gevormd door de leerkracht, de ouder(s), de interne begeleiding (IB) en eventueel de directeur. In dit overleg worden de leerlingen besproken die extra ondersteuning krijgen dat valt onder de basisondersteuning van de school.

Stap 2: extra ondersteuning vanuit het SWV
Mocht de school handelingsverlegen zijn (de basisondersteuning biedt onvoldoende mogelijkheden om aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen) dan kan er een aanvraag worden gedaan aan het SWV voor extra ondersteuning betreffende onderwijs gerelateerde vragen of een aanvraag aan het sociaal team (jeugdteam) voor extra ondersteuning betreffende zorg gerelateerde vragen. In deze gevallen wordt het ondersteuningsteam uitgebreid met een brugfunctionaris onderwijs Werkwijze en/of een brugfunctionaris zorg. Deze laatste is thuis in het veld van jeugd gerelateerde zorgtaken die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. De IB’er heeft en houdt de regie op het overleg.

Betreft het een vraag voor extra ondersteuning onderwijs dan zal de brugfunctionaris kijken of de procedure  juist is doorlopen en of er aan alle criteria voor een aanvraag wordt voldaan.

Mocht de aanvraag gehonoreerd worden, dan dienen de gevraagde documenten te worden aangeleverd in Grippa, (http://www.grippa.nl)  met daarbij de toestemmingsverklaring. Verder dient maximaal 6 weken na de intake door de preventief ambulant begeleider, door de school een  Ontwikkelingsperspectief te worden opgesteld. De preventief ambulant begeleider levert het handelingsdeel aan. Ouders zetten hun handtekening onder OPP.

De ondersteuning kan zijn voor de leerkracht, maar er kunnen ook onderwijsassistentes worden ingezet ter ondersteuning van het kind.

Stap 3: verwijzing
Indien ook met een arrangement leraar en school handelingsverlegen blijven (of indien het ondersteuningsteam direct van mening is dat gezien de mogelijkheden en beperkingen een school voor speciaal (basis)onderwijs beter aan de onderwijsbehoefte kan voldoen), wordt het gemeld bij de coördinator van het ondersteuningsarrangement. Mocht de coördinator tot de conclusie komen dat verwijzing de beste weg is, dan zal de procedure betreffende een Toelaatbaarheidsverklaring worden opgestart.