De kerngroep komt 6 keer per schooljaar bijeen in het gebouw van de ECR in Gorinchem. Daarvan zijn er 3 vergaderingen als agendacommissie voor het Breed directieberaad. De coördinator  van het SWV is de voorzitter van de kerngroep. Een kerngroeplid zorgt voor verslag. Een vergadering duurt maximaal 2 uur.

Taken voorzitter:

 • Vergadering voorbereiden
 • Agenda opstellen
 • Agenda versturen naar de leden van de kerngroep

Taken notulist:

 • Notuleren kerngroepvergadering
 • Verspreiden notulen onder kerngroepleden, 7 dagen na de vergadering
 • Bijhouden actiepuntenlijst

Notulen worden tijdens de volgende vergadering vastgesteld en kunnen worden opgevraagd bij de notulist

Wat verwachten we van de kerngroep leden:

 • actieve deelname aan het kerngroep overleg
 • aanwezigheid van de vertegenwoordigers namens OVO, O2A5 en SOOLvA / overigen zijn afgevaardigden met mandaat
 • bij verhindering zorg dragen voor een vervanger met mandaat
 • de Kerngroep stelt het Huishoudelijk Reglement op
 • voorbereiden van het Breed directieberaad

Leden:

 1. Piet Vogel (voorzitter)
 2. Monique de Hon (secretaris)
 3. Jan Donga (lid)
 4. Dick Slijkoort (lid)
 5. Ruud van Rijn

Data 2019-2020:
Tijd: 9.00 uur – 11.00 uur
Plaats: EC Rotonde, vergaderruimte 2

14-11-2019
30-01-2020
19-02-2020
18-05-2020
11-06-2020