Wat is N-EED?  (Ondersteuning Ernstige Leesproblemen niet vallend onder EED)
Dit is een voorziening, waarin kinderen met ernstige leesproblemen gedurende een periode van 16 weken intensief begeleid worden door Ambulant Begeleider, school en ouders.

Voor wie?
Deze vorm van ondersteuning is specifiek bedoeld voor leerlingen:
– waarbij naast ernstige leesproblemen (3 x E score op DMT) sprake is van  andere problematiek. Dit betreft bijvoorbeeld leerlingen , die over een beperkte intelligentie beschikken of bij wie sprake is van gedrags-, cluster-2 of NT2-problematiek.
– met een achterstand op het gebied van technisch lezen (max. D scores) waarbij sprake is van een discrepantie t.o.v. overige vakgebieden / vaardigheden (min. B scores).

Waar?
Op de eigen basisschool.

Wat zijn de doelen?

 • Inlopen van de leesachterstand door het geven van specialistische leeshulp.
 • Weer plezier krijgen in lezen, de motivatie om te oefenen terugkrijgen en versterken van het zelfbeeld.
 • Uitbreiden van kennis van effectief leesonderwijs in de scholen, door kennisoverdracht aan leerkrachten en intern begeleiders.

Hoe ziet het programma eruit?

Bij de start wordt in kaart gebracht wat een leerling nodig heeft op het gebied van leesinstructie. Hier wordt bij aangesloten, zodat de leerling weer succeservaringen op gaat doen. Dit wordt beschreven in een handelingsplan.
De ondersteuning kent 2 perioden van 8 weken:
1. Het handelingsplan wordt uitgevoerd door:
– de AB’er: 1 x 45 minuten per week
– school: 2 x 30 minuten per week
– ouders: dagelijks 5 à 10 minuten
Na deze periode vindt evaluatie plaats en wordt een nieuw behandelplan opgesteld.

 1. Het nieuwe handelingsplan wordt uitgevoerd door:
  – school: 2 x 30 minuten per week
  – ouders: dagelijks 5 minuten
  Na deze periode vindt eindevaluatie plaats.

Er wordt instructie gegeven op letter-, woord-, en tekstniveau. Ook is er – indien noodzakelijk – aandacht voor de auditieve vaardigheden van de leerlingen. Een kleine greep uit de activiteiten/materialen:

 • Herhaald lezen van aansprekende teksten/gedichtjes.
 • Flitsen van letters.
 • Woorden inoefenen uit Veilig en Vlot boekjes uit de KIM-versie van Veilig Leren Lezen of uit het Leesinterventie programma van Zuid-Vallei
 • Woorden inoefenen met computerprogramma
 • Auditieve oefeningen met “Taal in Blokjes”.

Door wie?

Een goede begeleiding van de leerling is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Ambulant Begeleider, de basisschool en de ouders. Op die manier is de kans op het inlopen van de achterstand het grootst.

Aanmeldcriteria:

Er worden dezelfde eisen gesteld w.b. achterstand (uitgezonderd de onder het kopje ‘voor wie’ genoemde leerlingen) en geboden ondersteuning als voor EED.
Voor de leerling zijn geen mogelijkheden binnen het regulier vergoed behandeltraject.
De leerling heeft niet deelgenomen aan het Taalpaleis.
De school zal de leerling gedurende 16 weken 2 x per week 30 minuten individueel begeleiden.
De ouders zullen gedurende 16 weken dagelijks met de leerling thuis oefenen.
Aanmelding in Grippa voorziening N-EED; de Poortwachter beoordeelt de aanvraag.

Contact:

Email: e.slingerland@driegang.nl