Leerlingen met het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (ED) kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden bij gecontracteerde zorgverleners of de jeugdteams van de gemeenten voor ED-zorg.

Stand van zaken ‘Ernstige Dyslexie’ per februari 2021
Samenwerkingsverband Driegang heeft sinds augustus 2016 de rol van poortwachter voor de aanmelding van leerlingen voor onderzoek naar (en indien geïndiceerd ook behandeling van) ernstige dyslexie, voor leerlingen woonachtig in de regio Zuid-Holland Zuid. Voor leerlingen uit de gemeente Altena heeft het Samenwerkingsverband Driegang sindsdien een adviserende rol gehad ten aanzien van de mogelijke aanmelding voor onderzoek. Per februari 2021 verandert hierin een aantal zaken voor de gemeente Altena. Hieronder de procedures per gemeente, ter verheldering.

Gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam
Betreffende de aanmelding van leerlingen die woonachtig zijn in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam verandert er niets. De procedure blijft zoals die was. Wanneer er sprake is van een vermoeden van ernstige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie ED’ in (ook te downloaden via de website van Driegang en de homepage van Grippa). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement ‘Poortwachtersfunctie ED’ toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats.

Gemeente Vijfheerenlanden
Per 1 januari 2019 behoren de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden en daarmee tot de provincie Utrecht. Daarom kan SWV Driegang de poortwachtersfunctie voor de leerlingen woonachtig in Vijfheerenlanden niet meer uitvoeren. De beoordeling van de dossiers wordt uitgevoerd door onderwijsadviesbureau ‘ZIEN in de klas’.

Gemeente Altena
Samenwerkingsverband Driegang zal volgens afspraak met de gemeente Altena de poortwachtersfunctie voor de ED-zorg per februari 2021 op zich nemen voor leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Altena en naar een school gaan die valt onder Samenwerkingsverband Driegang. Dit houdt in dat leerlingen per 1 februari 2021 niet meer rechtstreeks bij de gemeente kunnen worden aangemeld, maar in plaats daarvan bij de poortwachter van het samenwerkingsverband. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie ED’ in (te downloaden via de website van Driegang en de homepage van Grippa). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld voor het arrangement ‘Poortwachtersfunctie ED’. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats. Het (positieve of negatieve) advies wordt vervolgens in het dossier van de leerling geplaatst. Met dit advies en het volledige dossier kunnen ouders bij de gemeente terecht om een beschikking aan te vragen.

Gemeente West Betuwe
Met ingang van januari 2019 behoort de voormalige gemeente Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe. In overleg met de gemeente West Betuwe is besloten dat SWV Driegang de beoordeling van de dossiers van leerlingen uit voormalig gemeente Lingewaal niet meer uit zal voeren. De beoordeling van de dossiers uit deze gemeente wordt uitgevoerd door het Loket Dyslexiezorg van Samenwerkingsverband BePO.

Berséba
De poortwachter van Samenwerkingsverband Driegang verzorgt ook de beoordeling van de dossier van de scholen uit de regio Zuid-Holland-Zuid en de gemeente Altena die behoren tot Berséba.

We hopen alle scholen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de werkwijze rondom ernstige enkelvoudige dyslexie. Indien er nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Janna Verkaik (j.verkaik@driegang.nl of dyslexie@driegang.nl).

Relevante documenten:
Format handelingsplan
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4
Handreiking Meertaligheid
Leidraad vergoedingsregeling dyslexie
Leidraad vergoedingsregeling ernstige dyslexie
Richtlijn comorbiditeit NKD
Richtlijn omgaan met doublures
Routekaart dyslexiezorg SWV Driegang
Zorgaanbieders ED