Leerlingen met het vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie  (EED) kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden bij gecontracteerde zorgverleners of de jeugdteams van de gemeenten voor EED-zorg.
Het samenwerkingsverband  Driegang vervult namens de Serviceorganisatie  Zuid-Holland Zuid – voor de gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik – de zogenaamde ‘poortwachtersfunctie’ voor de aanmelding. Hierbij wordt uitgegaan van de woonplaats van de leerling!  Deze poortwachter zal het aangeleverde dossier van de leerling binnen twee weken beoordelen op een aantal criteria en vervolgens schriftelijk mededelen aan school en ouders of de leerling in aanmerking komt voor aanmelding voor EED-zorg. Wanneer hier sprake van is, kan de leerling vervolgens door school en ouders bij één van de gecontracteerde zorgaanbieders worden aangemeld. 
De scholen en/of leerlingen woonachtig in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Lingewaal vallen niet onder de regio Zuid-Holland Zuid. Voor de scholen binnen deze gemeenten zal het samenwerkingsverband de bovengenoemde poortwachtersfunctie dan ook niet vervullen. Met de gemeenten Werkendam en Woudrichem is wel de afspraak gemaakt dat de orthopedagoog van het samenwerkingsverband de dyslexiedossiers van de leerlingen zal beoordelen om vervolgens een advies uit te brengen over het al dan niet aanmelden van een leerling voor EED-zorg. Dit advies kan vervolgens worden aangeleverd bij het CJG van de gemeente, dat uiteindelijk zal beslissen over het afgeven van een beschikking.

Voor de leerlingen woonachtig in de gemeente Lingewaal wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente voor informatie over de aanmeldingsprocedure.

Leerlingen met ernstige leesproblemen, niet vallend onder EED
Leerlingen komen niet in aanmerking voor EED-zorg als er  naast de ernstige leesproblemen nog andere problemen spelen. Dit betreft bijvoorbeeld leerlingen , die over een beperkte intelligentie beschikken of bij wie sprake is van gedrags-, cluster-2 of NT2-problematiek.

Aanmelding in Grippa

De aanmelding van een leerling voor de ‘Poortwachtersfunctie EED’ gebeurt in Grippa. Wanneer een leerling wordt aangemeld, dient als aanmeldcategorie ‘Poortwachtersfunctie’ te worden geselecteerd.

Toestemmingsverklaringen: 
Toestemmingsverklaring poortwachter EED (zie ook: EED in AV-gemeenten augustus 2016)