Leerlingen met het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden bij gecontracteerde zorgverleners of de jeugdteams van de gemeenten voor EED-zorg.

Stand van zaken ‘Ernstige Enkelvoudige Dyslexie’
Samenwerkingsverband Driegang heeft sinds augustus 2016 de rol van poortwachter voor de aanmelding van leerlingen voor onderzoek naar (en indien geïndiceerd ook behandeling van) ernstige enkelvoudige dyslexie, voor leerlingen woonachtig in de regio Zuid-Holland Zuid. Voor leerlingen uit de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem heeft het Samenwerkingsverband Driegang sindsdien een adviserende rol gehad ten aanzien van de mogelijke aanmelding voor onderzoek. Per januari 2019 is hierin een aantal zaken veranderd, vooral voor de scholen in de gemeente Altena, de gemeente Vijfheerenlanden en de gemeente West Betuwe. Hieronder de procedures per gemeente, ter verheldering.

Gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam
Betreffende de aanmelding van leerlingen die woonachtig zijn in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam verandert er niets. De procedure blijft zoals die was. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige enkelvoudige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie EED’ in (ook te downloaden via de website van Driegang en de homepage van Grippa). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement ‘Poortwachtersfunctie EED’ toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats.

Gemeente Vijfheerenlanden
Per 1 januari 2019 behoren de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden en daarmee tot de provincie Utrecht. Daarom kan SWV Driegang de poortwachtersfunctie voor de leerlingen woonachtig in Vijfheerenlanden niet meer uitvoeren. De beoordeling van de dossiers wordt uitgevoerd door onderwijsadviesbureau ‘ZIEN in de klas’.

Gemeente Altena
Sinds augustus 2016 heeft SWV Driegang een adviserende rol ten aanzien van een mogelijke aanmelding voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie voor leerlingen woonachtig in de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Door het Centrum voor Jeugd en Gezin van de ‘nieuwe’ gemeente Altena is eveneens aangegeven dat het positieve advies van een orthopedagoog noodzakelijk is voor de aanmelding. Voor alle scholen van Samenwerkingsverband Driegang neemt Janna Verkaik de adviserende rol op zich. De huidige procedure is als volgt. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige enkelvoudige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie EED’ in (te downloaden via de website van Driegang en de homepage van Grippa). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld voor het arrangement ‘Poortwachtersfunctie EED’. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats. Het (positieve of negatieve) advies wordt vervolgens in het dossier van de leerling geplaatst.

Gemeente West Betuwe
Met ingang van januari 2019 behoort de voormalige gemeente Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe. In overleg met de gemeente West Betuwe is besloten dat SWV Driegang de beoordeling van de dossiers van leerlingen uit voormalig gemeente Lingewaal niet meer uit zal voeren. De beoordeling van de dossiers uit deze gemeente wordt uitgevoerd door het Loket Dyslexiezorg van Samenwerkingsverband BePO.

We hopen alle scholen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de werkwijze rondom ernstige enkelvoudige dyslexie. Indien er nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Janna Verkaik (j.verkaik@driegang.nl of dyslexie@driegang.nl).

Relevante documenten:
Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3
Leidraad vergoedingsregeling dyslexie
Richtlijn comorbiditeit NKD
Richtlijn omgaan met doublures
Routekaart dyslexiezorg SWV Driegang
Zorgaanbieders EED