Taaltuin Leerdam

Voor wie is de Taaltuin bedoeld?

Voor kinderen die in groep 1, 2 en 3 zitten is de Taaltuin bedoeld.
Het is belangrijk dat jonge kinderen zich goed kunnen uiten. Dat zij verstaanbaar zijn, een
grote woordenschat hebben, goede zinnen kunnen maken. Voor hen kan het onderwijs in de Taaltuin goed zijn.

Om kinderen succesvol in groep 3 te laten starten met technisch lezen is het belangrijk dat
zij:
● een aantal letters kennen, het liefst minimaal 15;
● de klanken in de woorden kunnen onderscheiden (auditieve analyse);
● klanken plakken tot woorden (auditieve analyse);
● kunnen rijmen.

Veel kinderen kunnen dit aan het einde van groep 2, maar er zijn ook kinderen die sommige
dingen nog moeilijk vinden. Op school wordt hiervoor extra hulp gegeven, maar als dit alles
onvoldoende resultaat heeft kan een kind aangemeld worden bij de Taaltuin.

Doel

Het doel van de Taaltuin is het verhogen van de kans op schoolsucces door de voorwaarden
voor technisch en begrijpend lezen te stimuleren. Dit zijn:
● goed begrijpend kunnen luisteren;
● een goede woordenschat hebben;
● goed kunnen vertellen;
● een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn hebben.

Opzet

● De Taaltuin is bedoeld voor de kinderen van de basisscholen in de gemeente Vijfheerenlanden;
● De Taaltuin is geopend op maandagmorgen en woensdagmorgen, van 8.30 tot 12 uur;
● In de Taaltuin wordt in twee kleine groepen gewerkt, met ieder een leerkracht en een onderwijsassistente;
● De leerlingen zitten bij aanmelding in groep 1 (tweede helft) of groep 2;
● Plaatsing geldt voor maximaal een jaar;
● De hele ochtend doen we (speelse) activiteiten die met taal (luisteren, praten, woordenschat) leesvoorwaarden en lezen te maken hebben.

Organisatie

De Taaltuin is een voorziening van samenwerkingsverband Driegang. De Taaltuin is
gevestigd in cbs Klim Op, Patrimoniumstraat 102 in Leerdam.

Aanmelding

● De intern begeleider vraagt ouders om schriftelijke toestemming voor aanmelding;
● Het team van de Taaltuin bespreekt de aanmelding die via Grippa wordt aangeleverd en laat de intern begeleider weten of de leerling geplaatst kan worden;
● Er zijn vier startmomenten: na de krokusvakantie, na de zomervakantie, na de herfstvakantie en na de kerstvakantie.

Aan de ouders vragen wij of zij…
● zelf voor vervoer naar de Taaltuin zorgen;
● belangstelling tonen in datgene wat uw kind leert in de Taaltuin;
● hun kind helpen bij wat nog moeilijk is en oefening vraagt;
● vier keer per jaar op uitnodiging van de leerkracht komen praten over de vorderingen van uw kind.

Meer informatie:

Wilmy van Hartingsveldt w.vanhartingsveldt@driegang.nl tel. 06 29108912

Taalburcht Gorinchem

Wat is de Taalburcht?

De Taalburcht is een voorziening, waarin kinderen in een groep van maximaal 7 leerlingen onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en onderwijsassistent les krijgen op het gebied van mondelinge taal, de woordenschat en fonemisch bewustzijn.

Voor wie is de Taalburcht bedoeld?

De Taalburcht is bedoeld voor kinderen van de basisscholen die in groep 2/3 zitten. Het is belangrijk dat jonge kinderen zich goed kunnen uiten. Dat zij verstaanbaar zijn, een grote woordenschat hebben en goede zinnen kunnen maken. Voor hen kan het onderwijs in de Taalburcht goed zijn. Om kinderen succesvol in groep 3 te laten starten met technisch lezen is het belangrijk dat zij:

● een aantal letters kennen, het liefst minimaal 15;

● de klanken in de woorden kunnen onderscheiden (auditieve analyse); ● klanken plakken tot woorden (auditieve synthese);

● kunnen rijmen.

Veel kinderen kunnen dit aan het einde van groep 2, maar er zijn ook kinderen die sommige dingen nog moeilijk vinden. Op school wordt hiervoor extra hulp gegeven, maar als dit alles onvoldoende resultaat heeft kan een kind aangemeld worden bij de Taalburcht.

Wat zijn de doelen?

Het doel van de Taalburcht is het verhogen van de kans op schoolsucces door de voorwaarden voor technisch en begrijpend lezen te stimuleren. Deze voorwaarden zijn:

● goed begrijpend kunnen luisteren;

● een goede woordenschat hebben;

● goed kunnen vertellen;

● een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn hebben.

Opzet

Op twee ochtenden in de week (maandag en woensdag) doen we speelse activiteiten die met taal (luisteren, praten, woordenschat), leesvoorwaarden en aanvankelijk lezen te maken hebben.

De leerkracht brengt in kaart wat een leerling nodig heeft op het gebied van bovenstaande aspecten en maakt een handelingsplan voor gemiddeld twaalf weken. Dit handelingsplan bespreekt zij met de leerkracht van de basisschool en de ouders van de leerling. Van ouders wordt verwacht actief te zijn in de begeleiding van het kind in de thuissituatie door aandacht te geven aan de speelse oefeningen die meegegeven worden in de map van hun kind. Er wordt in kleine groepjes en individueel gewerkt. Een kleine greep uit de activiteiten/materialen:

● LOGO 3000

● het Communicatiespel

● Begrip verkenner

● wat hoort bij elkaar

● Luister en doe mee

● Prentenboeken

● Zien is snappen

Aanmeldcriteria

● De leerling zit bij aanmelding in groep 1 of 2;

● De leerling behoort tot de zwak/zwakst functionerende leerlingen op een of meerdere domeinen van taal, namelijk fonemisch bewustzijn en woordenschat. De taalachterstand is niet veroorzaakt door een lage intelligentie of gedragsstoornis;

● De school heeft aantoonbaar een goed hulptraject aangeboden, maar er zijn onvoldoende resultaten geboekt.

Aanmelding

● De intern begeleider vraagt ouders schriftelijke toestemming om hun kind aan te kunnen melden;

● Het team van de Taalburcht bespreekt de aanmelding die via Grippa wordt aangeleverd en laat de intern begeleider weten of de leerling geplaatst kan worden.

Waar is de Taalburcht gevestigd?

Tot einde schooljaar 2020-2021 in de Brede school Schuttersplein, Stalkaarsen 17a, 4205 PG Gorinchem.

Vanaf schooljaar 2021-2022: Beatrix de Burcht, Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem.

De ouders verzorgen zelf het vervoer van hun kind van en naar de Taalburcht.

Meer informatie:

Wilmy van Hartingsveldt w.vanhartingsveldt@driegang.nl tel. 06 29108912

Filmpje Taalburcht