Voor wie is de Taaltuin bedoeld?
Voor kinderen die in groep 1, 2 en 3 van de basisscholen van Leerdam en voormalig Zederik zitten is de Taaltuin bedoeld. Het is belangrijk dat jonge kinderen zich goed kunnen uiten. Dat zij verstaanbaar zijn, een grote woordenschat hebben, goede zinnen kunnen maken. Voor hen kan het onderwijs in de Taaltuin goed zijn. Om kinderen succesvol in groep 3 te laten starten met technisch lezen is het belangrijk dat zij: 

 • een aantal letters kennen, het liefst minimaal 15; 
 • de klanken in de woorden kunnen onderscheiden (auditieve analyse); 
 • klanken plakken tot woorden (auditieve analyse) 
 • kunnen rijmen. 

Veel kinderen kunnen dit aan het einde van groep 2, maar er zijn ook kinderen die sommige dingen nog moeilijk vinden. Op school wordt hiervoor extra hulp gegeven, maar als dit alles onvoldoende resultaat heeft kan een kind aangemeld worden bij de Taaltuin.

Doel:
Het doel van de Taaltuin is het verhogen van de kans op schoolsucces door de voorwaarden voor technisch en begrijpend lezen te stimuleren. Dit zijn: 

 • goed begrijpend kunnen luisteren; 
 • een goede woordenschat hebben; 
 • goed kunnen vertellen; 
 • een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn hebben. 

Opzet:

 • De Taaltuin is geopend op dinsdagmorgen en donderdagmorgen.
 • In de Taaltuin wordt in twee groepen van maximaal 7 leerlingen gewerkt, met ieder een leerkracht en een onderwijsassistente; 
 • De leerlingen zitten bij aanmelding in groep 1 (tweede helft) of groep 2; 
 • Plaatsing geldt voor een half jaar; 
 • De hele ochtend doen we (speelse) activiteiten die met taal (luisteren, praten, woordenschat) leesvoorwaarden en lezen te maken hebben. 

Organisatie:
De Taaltuin is een voorziening van samenwerkingsverband Driegang. De Taaltuin is gevestigd in cbs Klim op, Patrimoniumstraat 102, Leerdam.

Aanmelding:
 • De intern begeleider vraagt ouders om schriftelijke toestemming voor aanmelding.
 • Het team van de Taaltuin bespreekt de aanmelding die via Grippa wordt aangeleverd en laat de intern begeleider weten of de leerling geplaatst kan worden.
 • Er zijn vier startmomenten: na de krokusvakantie, na de zomervakantie, na de herfstvakantie en na de kerstvakantie.
Aan de ouders vragen wij of zij…
 • zelf voor vervoer naar de Taaltuin zorgen; 
 • belangstelling tonen in datgene wat uw kind leert in de Taaltuin; 
 • hun kind helpen bij wat nog moeilijk is en oefening vraagt; 
 • vier keer per jaar op uitnodiging van de leerkracht komen praten over de vorderingen van uw kind. 

Contactpersoon:
Wilmy van Hartingsveldt
e-mail: w.vanhartingsveldt@driegang.nl
telefoon: 06 29108912