De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR’en van de scholen in het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid t.a.v. het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.

Contactgegevens OPR:
opr@driegang.nl
Hoefslag 6
4205 NK Gorinchem

Jaarverslagen/reglement/statuut:
Jaarverslag OPR 2018-2019   
Jaarverslag OPR 2017-2018
Medezeggenschapsreglement OPR SWV Driegang 20200114
Medezeggenschapsstatuut OPR SWV Driegang 20200114
Huishoudelijk reglement 20190918

OPR-verslagen:
Verslag OPR-vergadering 2019-5 d.d. 20190918
Verslag OPR-vergadering 2019-4 d.d. 20190703
Verslag OPR-vergadering 2019-3 d.d. 20190515     
Verslag OPR-vergadering 2019-2 d.d. 20190320     
Verslag OPR-vergadering 2019-1 d.d. 20190123

OPR-leden:
Lid personeelsgeleding kamer EC Rotonde (voorzitter):

Ik ben Linda Schouten-Rietveld, getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben leerkracht op Brede School Lingewaard in Arkel. Naast leerkracht ben ik specialist passend onderwijs op onze school. Hier heb ik de opleiding Master SEN voor gedaan. Ik vind het belangrijk dat kinderen thuisnabij passend onderwijs krijgen. Een voorwaarde hierbij is dat ieder kind met zijn of haar mogelijkheden welkom is op school en ook de zorg krijgt die het nodig heeft. Binnen de ondersteuningsplanraad wil ik mij dan ook graag inzetten op het stukje basisondersteuning van de scholen.

Lid oudergeleding kamer Alblasserwaard-West (secretaris):

Mijn naam is Esther Vliegenthart. Mijn man en ik hebben 3 kinderen. Ik werk op het secretariaat van Stichting Drechtzorg, een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio. Daarnaast heb ik net een opleiding tot autismecoach afgerond en verdiep ik me met grote interesse in gedrags-, ontwikkelings- en leerproblemen bij kinderen. Die interesse is ontstaan doordat ik een zoon heb met klassiek autisme en Gilles de la Tourette. Ik vind het belangrijk dat ieder kind binnen zijn unieke mogelijkheden een fijne en veilige plek op school kan vinden. Ik wil me dan ook graag inzetten voor passend onderwijs voor alle kinderen en scholen daarin ondersteunen. Met elkaar maken we het verschil!

Lid oudergeleding kamer EC Rotonde:
Ik heet Natasja de Bruin. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Onze oudste zoon heeft A.S.S. en volgt onderwijs binnen het speciaal onderwijs. Onze jongste zoon gaat naar het reguliere onderwijs. Verder ben ik binnen het onderwijs ook betrokken voor mijn werk. Ik werk als Intern Begeleider en Leerkracht op OBS De Tweemaster in Gorinchem. Als ouder vind ik het een uitdaging om binnen de OPR mee te denken over goed onderwijs voor ALLE kinderen.

Lid personeelsgeleding kamer Alblasserwaard-West:
Mijn naam is Lieneke Plomp. Samen met mijn man heb ik drie kinderen, waarvan twee al uitwonend. Ik ben werkzaam als intern begeleider op basisschool de Schakel in Nieuw-Lekkerland. In mijn werk zie ik dat het een zoektocht kan zijn om kinderen met een ondersteuningsbehoefte datgene te geven wat ze nodig hebben en waar ze recht op hebben en dat in een veilige vertrouwde omgeving. Om hierin gezamenlijk stappen te zetten, hebben we de steun en vertrouwen nodig van en in ouders, leerkrachten en ondersteuners van buitenaf. Ik vind het fijn om naast mijn werk in de OPR bij te mogen dragen aan het slagen van Passend Onderwijs in onze regio.

Lid personeelsgeleding SO:
Ik ben Carola Hooghiemstra. Ik ben leerkracht op De Cirkel ZML en werkzaam binnen het VSO. Ik vind het belangrijk dat er gekeken wordt naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Waar liggen hun kansen en mogelijkheden en wat hebben ze nodig om dit te bereiken? Met alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs is de OPR een belangrijk orgaan, waarin hierover wordt nagedacht en vraagstukken hierover worden behandeld. Ik hoop dan ook een positieve bijdrage te kunnen leveren om passend onderwijs in onze regio goed toe passen. 

Lid oudergeleding RMNL:
Mijn naam is Marianne van der Spoel. Ik ben getrouwd en heb samen met mijn man vier eigen kinderen. Daarnaast wonen er soms één of twee pleegkinderen bij ons. Ik ben als ouder vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de basisschool van mijn kinderen. Daarnaast ben ik voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vereniging waar deze school bij hoort. Ik wil vanuit mijn ervaring met medezeggenschap en als (pleeg)ouder iets toevoegen aan de ondersteuningsplanraad. Ik hoop dat we samen de kinderen kunnen helpen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau, zodat ze een positief zelfbeeld krijgen. Dat maakt een wereld van verschil!

Lid personeelsgeleding RMNL:
Mijn naam is Jantine Streefkerk. Ik ben getrouwd en ben moeder van 2 kinderen. Ik ben leerkracht in het speciaal basisonderwijs op Beatrix de Burcht in Gorinchem. Onderwijs passend maken en hierbij rekening houden met zorg- en leerbehoeften vind ik belangrijk. Ik gun ieder kind een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Ik wil binnen de ondersteuningsplanraad mij daarvoor inzetten.  

Vacature:
– Lid oudergeleding SO.