De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad in te stellen. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de MR’en van de scholen in het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid t.a.v. het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.

Contactgegevens OPR:
opr@driegang.nl
Dokter van Stratenweg 15
4205 LA  Gorinchem

Jaarverslagen/reglement/statuut:
Jaarverslag OPR 2021-2022
Jaarverslag OPR 2020-2021
Werkplan 2023-2027 (vastgesteld 26-1-2023)
Medezeggenschapsreglement OPR SWV Driegang per 1-8-2022
Medezeggenschapsstatuut OPR SWV Driegang per 1-8-2022
Huishoudelijk reglement per 1-8-2022

OPR-vergaderingen – agenda’s en vastgestelde verslagen:
Agenda OPR-vergadering 2023-4 d.d. 20230921     
Agenda OPR-vergadering 2023-3 d.d. 20230516    
Verslag OPR-vergadering 2023-2 d.d. 20230322   
Verslag OPR-vergadering 2023-1 d.d. 20230126     
Verslag OPR-vergadering 2022-6 d.d. 20221107           
Verslag OPR-vergadering 2022-5 d.d. 20220922               

OPR-leden:

Lid oudergeleding (voorzitter):
Mijn naam is Marianne Vink. Ik heb vier eigen kinderen. Daarnaast wonen er soms één of twee pleegkinderen bij ons. Ik ben als ouder vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de basisschool van mijn kinderen. Daarnaast ben ik voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de vereniging waar deze school bij hoort. Ik wil vanuit mijn ervaring met medezeggenschap en als (pleeg)ouder iets toevoegen aan de ondersteuningsplanraad. Ik hoop dat we samen de kinderen kunnen helpen zich te ontwikkelen op hun eigen niveau, zodat ze een positief zelfbeeld krijgen. Dat maakt een wereld van verschil!

Lid oudergeleding:
Ik ben Linda Rietveld, moeder van twee kinderen. Mijn kinderen volgen onderwijs op een reguliere school binnen ons samenwerkingsverband. Op deze school heb ik ook zitting in de MR. Zelf werk ik in het onderwijs als leerkracht en Intern begeleider. Als leerkracht heb ik de nodige ervaring met medezeggenschap, zo heb ik al een aantal termijnen meegedraaid in de OPR. Ik vind het belangrijk dat er goed onderwijs gerealiseerd kan worden voor alle leerlingen binnen Driegang. Door samen met ouders en professionals kritisch mee te denken met het samenwerkingsverband hoop ik hier aan bij te kunnen dragen.

Lid oudergeleding:
Mijn naam is Charlotte Ebbendorf. Samen met mijn vriend heb ik twee dochters. Onze oudste dochter heeft het Schuurs-Hoeijmakers syndroom (Pacs1). Hierdoor is regulier basisonderwijs niet passend en gaat ze naar het speciaal onderwijs (SO). Mede door mijn inzet binnen de OPR hoop ik dat het voor ouders makkelijker en begrijpelijker wordt wat het passend onderwijs te bieden heeft. Zodat elk kind, op zijn/haar niveau, goed onderwijs kan krijgen, waar het zich ook prettig bij voelt.

Lid personeelsgeleding:
Mijn naam is Nathalie Brocken. Ik ben intern begeleider op een aantal scholen in Cluster Giessenlanden van O2A5 en werk daarom regelmatig samen met personeelsleden van Driegang. Ik vind het belangrijk om mee te denken met de ontwikkelingen binnen Driegang en hoop door de deelname aan de OPR een steentje bij te dragen aan een goede samenwerking tussen het samenwerkingsverband en de scholen en met elkaar ervoor te zorgen dat we passend onderwijs kunnen bieden.

Lid personeelsgeleding:
Mijn naam is Jantine Streefkerk. Ik ben getrouwd en ben moeder van 2 kinderen. Ik ben leerkracht in het speciaal basisonderwijs op Beatrix de Burcht in Gorinchem. Onderwijs passend maken en hierbij rekening houden met zorg- en leerbehoeften vind ik belangrijk. Ik gun ieder kind een veilige en vertrouwde omgeving, waarbinnen hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Ik wil binnen de ondersteuningsplanraad mij daarvoor inzetten.

Lid oudergeleding:
Mijn naam is Marijke Pierhagen. Getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben werkzaam als assistent bedrijfsleidster. Onze oudste zoon heeft tijdens zijn basisschoolperiode hulp gehad van Driegang en heeft mede daardoor een succesvolle start gehad op het voortgezet onderwijs. Met onze jongste zoon zijn we nog aan het verkennen of hij hulp van Driegang moet gaan krijgen of van een andere instantie/stichting. Doordat wij de nodige praktijkervaring hebben opgedaan met hulpvragen en ook tegen de nodige obstakels aanliepen, hoop ik als OPR-lid een bijdrage te kunnen leveren, zodat andere ouders en kinderen ook een positieve ervaring krijgen.

Twee vacatures personeelsgeleding.