Poortwachter dyslexie en de nieuwe gemeenten – stand van zaken per 1-1-2019

Leerlingen met het vermoeden van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) kunnen niet rechtstreeks aangemeld worden bij gecontracteerde zorgverleners of de jeugdteams van de gemeenten voor EED-zorg. Dit informatiebericht wil duidelijkheid geven over de werkwijzen per gemeente.

Stand van zaken ‘Ernstige Enkelvoudige Dyslexie’ per januari 2019

Samenwerkingsverband Driegang heeft sinds augustus 2016 de rol van poortwachter voor de aanmelding van leerlingen voor onderzoek naar (en indien geïndiceerd ook behandeling van) ernstige enkelvoudige dyslexie, voor leerlingen woonachtig in de regio Zuid-Holland Zuid. Voor leerlingen uit de voormalige gemeenten Werkendam en Woudrichem heeft het Samenwerkingsverband Driegang sindsdien een adviserende rol gehad ten aanzien van de mogelijke aanmelding voor onderzoek. Per januari 2019 verandert hierin een aantal zaken, vooral voor de scholen in de gemeente Altena en de scholen in de gemeente Vijfheerenlanden. Middels dit schrijven willen we de procedures zoals die nu zijn graag verhelderen.

Gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam

Betreffende de aanmelding van leerlingen die woonachtig zijn in de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden verandert er niets. De procedure blijft zoals die was. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige enkelvoudige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie EED’ in (ook te downloaden via de website van Driegang en de homepage van Grippa). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement ‘Poortwachtersfunctie EED’ toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats.

Gemeente Vijfheerenlanden

Per 1 januari 2019 behoren de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden en daarmee de provincie Utrecht. Daarom kan Samenwerkingsverband Driegang de poortwachtersfunctie voor de leerlingen woonachtig in Vijfheerenlanden niet meer uitvoeren. De beoordeling van de dossiers zal vanaf heden worden uitgevoerd door onderwijsadviesbureau ‘ZIEN in de klas’. Hierover zijn de betreffende scholen reeds via een mailbericht op de hoogte gesteld. Ook zullen zij spoedig van de gemeente Vijfheerenlanden bericht krijgen over alle praktische zaken omtrent de nieuwe werkwijze.

Gemeente Altena

Sinds augustus 2016 heeft Samenwerkingsverband Driegang een adviserende rol ten aanzien van een mogelijke aanmelding voor onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie voor leerlingen woonachtig in de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Inmiddels is het door het Centrum voor Jeugd en Gezin van de ‘nieuwe’ gemeente Altena aangegeven dat het positieve advies van een orthopedagoog noodzakelijk is voor de aanmelding. Voor de scholen van het Expertise Centrum Rotonde werd dit advies gegeven door Elisa van de Werken, voor de scholen van het Rivierengebied Midden Nederland werd dit advies veelal gegeven door Nelina Meiboom. Per januari 2019 zal Elisa van de Werken de adviserende rol voor alle scholen van Samenwerkingsverband Driegang op zich nemen. Daarmee wordt een eenduidige manier van werken gerealiseerd binnen ons samenwerkingsverband. Dit houdt in dat sommige scholen de dossiers op een andere wijze moeten gaan aanmelden dan ze tot nu toe gewend waren. Wanneer er sprake is van een vermoeden van een ernstige enkelvoudige dyslexie, vullen de school en ouders de ‘Toestemmingsverklaring poortwachtersfunctie EED’ in (te downloaden via de website van Driegang en de homepage van Grippa). De leerling wordt vervolgens in Grippa aangemeld voor het arrangement ‘Poortwachtersfunctie EED’. Naast de toestemmingsverklaring voegt de school de meest recente uitdraai van het Cito LVS en de handelingsplannen toe. Indien de gegevens compleet zijn, wordt het arrangement toegekend en vindt binnen twee weken de beoordeling van het dossier plaats. Het (positieve of negatieve) advies wordt vervolgens in het dossier van de leerling geplaatst.

Gemeente West Betuwe

Met ingang van januari 2019 behoort de voormalige gemeente Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Voor scholen in Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren geldt dat de aanmeldingswijze voorlopig ongewijzigd blijft. De overige kernen binnen de gemeente West Betuwe werken samen met het Loket Dyslexiezorg van Samenwerkingsverband BePO ten aanzien van het beoordelen van leerlingdossiers voorafgaand aan de aanmelding voor een onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. De gemeente West Betuwe heeft aangegeven nog in overleg te moeten gaan met BePO en Driegang om te bepalen of de scholen in de voormalige gemeente Lingewaal eveneens dossiers bij het Loket Dyslexiezorg van BePO gaan aanmelden. Hierover worden de scholen door de gemeente geïnformeerd.

We hopen alle scholen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de werkwijze rondom ernstige enkelvoudige dyslexie. Indien er nog vragen zijn, kan er contact worden opgenomen met Elisa van de Werken (e.vandewerken@driegang.nl of dyslexie@driegang.nl).