Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 per 1-1-2022

Mies PellikaanFunctie: Intern begeleider, Functie: Schoolleider/directeur

Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 van kracht worden. Vanaf dat moment vormt dit nieuwe protocol de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet en zijn de daarin beschreven criteria voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling in het kader van de Jeugdwet leidend.

Middels dit bericht willen wij jullie kort informeren over wat dit voor jullie betekent.

Wat betreft de aanmeldcriteria betekent dit concreet dat er in ieder geval sprake dient te zijn van ernstige leesproblemen: kinderen moeten op 3 opeenvolgende hoofdmetingenmeetmomenten voor woordlezen een E-score of V-(min)-score behalen (laagste 10% normgroep). Daarnaast kan er ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar voor de criteria voor doorverwijzing is een ernstig leesprobleem een noodzakelijke voorwaarde. In het geval van leerlingen waarbij al is gestart met het opbouwen van een dossier, wordt een overgangsperiode gehanteerd, waarbij voor de toetsmomenten t/m 2021 het criterium ‘tot januari 2022’ wordt gehanteerd en voor de periode daarna ‘vanaf januari 2022’.

Tevens zal een meer genuanceerde aanpak worden gehanteerd m.b.t. comorbiditeit. Dit betekent dat een kind voor vergoede diagnostiek en eventueel behandeling in aanmerking komt als blijkt dat er geen belemmerende kindfactoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid daarvan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.nkd.nl.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de directie van SWV Driegang,
Janna Verkaik, MSc.
Orthopedagoog NVO