Indien een kind in aanmerking komt voor plaatsing binnen een S(B)O-voorziening, dan dient de betrokken school een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO. De TLV moet bij SWV Driegang worden aangevraagd als een leerling woonachtig is in de gemeenten Gorinchem, Altena (kernen Almkerk, Andel, Dussen, Giessen, Hank, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Waardhuizen, Werkendam en Woudrichem), Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden (kernen Ameide, Hei- en Boeicop, Kedichem, Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Tienhoven aan de Lek en Zijderveld) en West Betuwe (kernen Asperen, Herwijnen, Heukelum, Spijk en Vuren).

Als de aanvragende school een kind, dat gezien de zorgzwaarte in principe in aanmerking komt voor plaatsing in het SO, bij voorkeur geplaatst wenst te zien in het SBO, moet een TLV SBO zwaar worden aangevraagd.

In de aanvraag dienen de volgende bescheiden te zijn opgenomen:
1. een ingevuld aanvraagformulier TLV (te vinden onder Documenten), getekend door school en beide gezaghebbende ouders/verzorgers;
2. een recent geëvalueerd en getekend OPP, waarin ontwikkelings- en plangegevens zijn bijgewerkt;
3. het handelingsdeel van het OPP (recent, relevant, geëvalueerd en getekend);
4. minimaal één advies van een externe deskundige (psycholoog/orthopedagoog).
En verder alle andere voor de TLV-aanvraag relevante documenten.

De TLV omvat tevens de duur van de toelaatbaarheid (met een minimum van één jaar).

Met het afgegeven van een TLV wordt een leerling toelaatbaar verklaard tot een school voor SBO of SO. Indien er sprake is van toelaatbaarheid voor het SO, wordt ook een bekostigingscategorie aangegeven: laag, midden of hoog. Het niveau van bekostiging hangt samen met de inschatting van de zorgzwaarte zoals blijkt uit het ingestuurde kinddossier.

Met een TLV SO is een leerling toelaatbaar tot een SO-voorziening binnen maar ook buiten SWV Driegang. Met een TLV van SWV Driegang is een leerling toelaatbaar tot een SBO-school van Driegang, maar ook tot een SBO-school van een ander SWV. Uiteraard hebben gemeenten wel afspraken gemaakt over de vergoeding van reiskosten als dit niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school betreft (van de identiteit die bij het gezin past).
Een leerling van buiten Driegang met een TLV SO kan (zonder tussenkomst van Driegang) aangemeld worden op een school voor SO van het samenwerkingsverband. Voor een leerling met een SBO TLV van een ander samenwerkingsverband, is dat niet het geval. Driegang dient eerst toestemming te geven, alvorens er tot plaatsing overgegaan kan worden. De SBO-school vraagt die aan Driegang, nadat ouders hebben aangegeven dat ze hun zoon/dochter op de betreffende SBO-school willen aanmelden. De redenen voor deze procedure zijn de regionale afspraken over grensverkeer in combinatie met de extra bekostiging die de SBO-scholen van Driegang ontvangen, bovenop de reguliere bekostiging.

De afgegeven TLV wordt door SWV Driegang toegestuurd aan de aanvragende school. Van de aanvragende school wordt verwacht dat zij ouders/verzorgers over de afgegeven TLV informeren. In overleg met de ouders/verzorgers wordt het dossier van de leerling overgedragen aan de gewenste S(B)O-school. De S(B)O-school waarop de leerling wordt geplaatst, meldt aan SWV Driegang op welke datum de leerling is ingeschreven.

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs