Verschil van inzicht tussen ouders, school en/of samenwerkingsverband

Inleiding
Waar kunt u terecht als u het niet eens bent met het besluit van een school over de toelating van uw kind? Aanspreekpunten zijn dan altijd achtereenvolgens school, het bestuur en daarna het samenwerkingsverband. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep en verdere stappen. Belangrijk is, dat u op de juiste plaats uw vraag of bezwaar kenbaar maakt. Hieronder worden deze mogelijkheden beschreven.

Toelating basisschool
Het bestuur van een basisschool behoort binnen 6 weken na aanmelding van een leerling te besluiten over de toelating en mag deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De besluitvorming hangt mede af van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school. Als de school het kind niet voldoende ondersteuning kan bieden, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken (plus een eventuele verlenging met 4 weken) een andere school die de ondersteuning wel kan bieden.

Als de school een leerling niet toelaat, dan is er dus de verplichting om een andere passende school te vinden. Als ouders van mening zijn, dat hun kind wel zou moeten worden toegelaten tot de school van keuze, dan kunnen die ouders bezwaar maken tegen het besluit bij het schoolbestuur van de betreffende school. Als dat nog niet tot overeenstemming leidt, dan is er een bezwaarprocedure, die in de schoolgids van elke school staat beschreven.

Toelating Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs
Als ouders hun kind op 4-jarige leeftijd direct aanmelden bij het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, dan dient er sprake te zijn van een ondersteuningsbehoefte die past bij die vorm van onderwijs. Is deze er niet, dan heeft de school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs waar het kind is aangemeld geen zorgplicht en kan deze de ouders verwijzen naar een reguliere school voor basisonderwijs.

Als ouders van mening zijn, dat hun kind wel zou moeten worden toegelaten tot de school van keuze, dan kunnen die ouders bezwaar maken tegen het besluit bij het schoolbestuur van de betreffende school. Als dat nog niet tot overeenstemming leidt, dan is er een bezwaarprocedure, die in de schoolgids van elke school staat beschreven.

Voor kinderen die op 4-jarige leeftijd instromen en voor kinderen die vanuit het basisonderwijs naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaan, is toelating alleen mogelijk wanneer het samenwerkingsverband heeft bepaald dat plaatsing in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs noodzakelijk is. In dat geval krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring. De school vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. Dit is dus niet de verantwoordelijkheid van de ouders.

Ouders kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar aantekenen tegen het besluit van het samenwerkingsverband tot het al dan niet afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring. Dat kan via het secretariaat van het samenwerkingsverband. Voor contactgegevens zie: www.driegang.nl, e-mail info@driegang.nl. Het samenwerkingsverband neemt dan contact met u op voor overleg.

Mochten ouders en samenwerkingsverband er uiteindelijk niet uitkomen, dan is er nog de formele bezwaarprocedure. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij de Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/SO. Deze geeft een advies. Na advisering door de Landelijke Bezwaaradviescommissie neemt het samenwerkingsverband een nieuw besluit. Hiertegen is nog beroep mogelijk bij de bestuursrechter (openbaar onderwijs), of bij de burgerlijke rechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak.

Ouders dienen het bezwaarschrift in bij het samenwerkingsverband. Die stuurt het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so (LBT). Voor het indienen van het bezwaarschrift verwijzen wij u naar de website van de LBT.

Geen Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs
Als het samenwerkingsverband geen toelaatbaarheidsverklaring afgeeft, moet de basisschool waar de leerling is aangemeld of geplaatst op zoek naar een andere passende plek voor de leerling. De zorgplicht blijft dan bij de aanmeldingsschool of de school waar de leerling al zit. Dit betekent dat een leerling niet kan worden geweigerd, voordat een andere school voor deze leerling is gevonden die hem of haar wil inschrijven.

Bemiddeling
Naast de formeel wettelijke procedures is er de mogelijkheid van bemiddeling.

Bent u het bijvoorbeeld niet eens met het besluit over toelating van uw kind en komt u niet tot een oplossing met het bestuur? Dan kunt u kosteloos een beroep doen op mediation of op een onderwijsconsulent. U krijgt dan een onafhankelijke bemiddelaar toegewezen, een deskundige met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. De bemiddelaar kan bemiddelen en adviseren in de fase waarin er nog geen geschil in behandeling is genomen.

Voor het inschakelen van mediation kunnen ouders contact opnemen met het samenwerkingsverband, e-mail info@driegang.nl. Voor het inschakelen van een onderwijsconsulent zie https://www.passendonderwijs.nl/in-en-om-de-school/problemen-tussen-ouders-en-school/onderwijsconsulenten/.

Het advies van een onderwijsconsulent wordt door samenwerkingsverband Driegang als bindend beschouwd.

Procedure bij een geschil over het ontwikkelingsperspectief
Indien u het niet eens bent met het ontwikkelingsperspectief dat de school voor uw kind heeft opgesteld dan is de school uw eerste aanspreekpunt. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan hebt u de volgende mogelijkheden:

  1. U legt dit geschil voor aan de toekenningscommissie (TKC). Na u, de school en eventueel andere betrokkenen gehoord te hebben, zal de TKC een uitspraak doen met betrekking tot het geschil.
  2. U kunt uw geschil ook voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Deze commissie brengt binnen 10 weken een oordeel uit aan het schoolbestuur. Voor info over de GPO zie: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo
  3. U legt als laatste mogelijkheid uw geschil voor aan de rechter. De rechter doet een bindende uitspraak.

Uw kind zit thuis, de school van uw voorkeur weigert medewerking en laat uw kind niet toe
U bent het niet eens met de weigering van een school om uw kind toe te laten. Uw kind zit thuis. Overleg met de school en het bestuur heeft niet tot oplossingen geleid. U hebt dan de volgende mogelijkheid:

  1. U meldt uw geschil bij samenwerkingsverband Driegang, e-mail info@driegang.nl.
  2. Het MT van het samenwerkingsverband bespreekt het geschil en adviseert de bestuurder van het samenwerkingsverband.
  3. Op basis van ingewonnen adviezen (van het MT incidenteel aangevuld met een extern deskundige) neemt de bestuurder van samenwerkingsverband Driegang een besluit dat voor de betrokken school bindend is.