Informatie delen

Als je kind extra hulp nodig heeft, heeft de school informatie nodig om te onderzoeken welke hulp dat moet zijn. De school kan vragen om verslagen van onderzoeken of vragen om contact met de kinderopvang of de oude school, voor informatie over jouw kind. De school kan ook vragen of ze mogen overleggen met een zorgverlener van jouw kind. Dat mag alleen als jij hier toestemming voor geeft. Je kunt hierover eerst vragen stellen aan de school. Waarom ze de informatie nodig hebben bijvoorbeeld. En wie het allemaal kunnen lezen. Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek van jouw kind aan de school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Dan kun je ook een deel van het verslag aan de school geven. Bijvoorbeeld alleen de samenvatting en het advies.

Wat is een warme overdracht? 

Soms vraagt de basisschool om informatie over jouw kind van de kinderopvang of de school waar jouw kind misschien al op zit. Bijvoorbeeld omdat ze dan beter kunnen aansluiten bij wat er al bekend is over jouw kind. En ze vragen toestemming voor een gesprek met de leiding of leerkracht die jouw kind al kent. Dit wordt een warme overdracht genoemd. Dit gebeurt regelmatig, maar het is niet verplicht. De school moet informatie geven in het onderwijskundig rapport. Lees meer bij de vraag Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?. Andere informatie mag de school alleen met toestemming van jou informatie over jouw kind opvragen of met anderen delen. Je moet dan ook precies weten over welke informatie het gaat. Zeg niet zomaar ja of nee. Daarbij moet je wel goed bedenken dat de school zonder informatie niet goed passend onderwijs kan geven. Goed samenwerken met de school is belangrijk.

Moet ik verslagen van onderzoeken van mijn kind ook aan school geven?

Soms heeft de school gegevens van jouw kind nodig. Bijvoorbeeld een verslag van een onderzoek of behandeling. De school mag alleen verslagen lezen als jij hier toestemming voor geeft. Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek van jouw kind aan de school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Dan kun je ook een deel van het verslag aan de school geven. Bijvoorbeeld alleen de samenvatting en het advies. Bedenk wel dat de school zonder informatie niet goed passend onderwijs kan geven. Goed samenwerken met de school is belangrijk. Het is zelfs zo dat als jij bij de aanmelding van je kind op een school informatie niet deelt die wel nodig is voor de school om te hebben, de zorgplicht van de school kan vervallen. Ook kan een school handelingsverlegen worden/blijven als relevante onderzoeksgegevens niet beschikbaar zijn. Blijf je daarom richten op een goede samenwerking in het belang van jouw kind. 

Met wie mag school informatie over mijn kind bespreken?

De schoolleiding en leerkrachten en jij als ouder natuurlijk, mogen gegevens over jouw kind inzien en ook samen bespreken. Op de scholen van Driegang werken professionals vanuit Driegang actief samen met jou als ouder, de leerkracht en de intern begeleider. Deze professionals vormen de vaste deelnemers aan de SchoolOndersteuningsTeamvergaderingen. Jij wordt vooraf gevraagd of je toestemming geeft voor het betrekken van een professional van Driegang. Pas na jouw (schriftelijke) toestemming mag de ambulant begeleider/orthopedagoog van Driegang de gegevens van jouw kind inzien. Waar gewenst kun je deze toestemming ook weer intrekken.

Als je geen toestemming geeft, of als je de toestemming intrekt betekent dit wel dat de school minder voor jouw kind kan betekenen. De school kan dan alleen de basisondersteuning bieden. Mocht er meer nodig zijn, dan kan de school handelingsverlegen worden in het bieden van het onderwijs aan jouw kind. Dit kan vervolgens betekenen dat de school, samen met jou, op zoek gaat naar een andere school voor jouw kind. 

Ook mag de onderwijsinspectie altijd om informatie over kinderen vragen. Zodat de inspectie kan onderzoeken of een school zijn werk goed doet. Als de school informatie wil van een zorgverlener van jouw kind binnen of buiten de school, is altijd jouw toestemming nodig. Bijvoorbeeld informatie over jouw kind van een dyslexiebehandelaar. Ook als de school om een onderzoek vraagt en het onderzoek betaalt. De school moet jou vragen om toestemming voor het onderzoek. Je mag als ouders na het onderzoek altijd als eerste het verslag lezen. En je mag beslissen of het verslag ook naar de school mag. En of de onderzoeker het onderzoek mag bespreken met de school. Als je kind naar een andere school gaat, maakt de school een onderwijskundig rapport (OKR). Lees hierover meer bij Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?. De school deelt dit onderwijskundig rapport met jou. Zodat jij weet welke informatie naar de nieuwe school gaat. Soms ben je het niet eens met wat er in het onderwijskundig rapport staat. Vraag dan aan de school of ze erbij zetten wat jij ervan vindt.

Mag ik school vragen om informatie over mijn kind?

De school houdt informatie bij over jouw kind. Zeker als je kind extra hulp krijgt. Informatie uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier en het ontwikkelingsperspectief (OPP) mag je als ouder opvragen. Hier kun je naar vragen bij de school. Volgens de wet heb je recht op een kopie van alle informatie die over je kind wordt bijgehouden. 

Ik ben het niet eens met informatie in het dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?

Als ouders mag je de gegevens die de school over jouw kind bewaart opvragen. Als er iets in staat wat volgens jou niet klopt, dan kun je vragen of de school de informatie wil weghalen, aanvullen of verbeteren. Dat staat in de privacywet.