Verschil van inzicht

Verschil van inzicht tussen ouders, school en/of samenwerkingsverband

Inleiding

Waar kunt u terecht als u het niet eens bent met het besluit van een school over de toelating van uw kind? Aanspreekpunten zijn dan altijd achtereenvolgens school, het bestuur en daarna het samenwerkingsverband. Komt u er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor onafhankelijke bemiddeling, bezwaar en beroep en verdere stappen. Belangrijk is, dat u op de juiste plaats uw vraag of bezwaar kenbaar maakt. Hieronder worden deze mogelijkheden beschreven.

Toelating basisschool

Het bestuur van een basisschool behoort binnen 6 weken na aanmelding van een leerling te besluiten over de toelating en mag deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De besluitvorming hangt mede af van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school. Als de school het kind niet voldoende ondersteuning kan bieden, zoekt de school binnen diezelfde 6 weken (plus een eventuele verlenging met 4 weken) een andere school die de ondersteuning wel kan bieden.

Als de school een leerling niet toelaat, dan is er dus de verplichting om een andere passende school te vinden. Als ouders van mening zijn, dat hun kind wel zou moeten worden toegelaten tot de school van keuze, dan kunnen die ouders bezwaar maken tegen het besluit bij het schoolbestuur van de betreffende school. Als dat nog niet tot overeenstemming leidt, dan is er een bezwaarprocedure, die in de schoolgids van elke school staat beschreven.

Wat als u het niet eens bent met iets wat er is gebeurd?

Klik hier voor de verdere klachtenregeling van Driegang.

Wat als u het niet eens bent met een besluit van de TKC van Driegang over een toelaatbaarheidsverklaring

SWV Driegang is aangesloten bij de Landelijke Bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT). Deze LBT is onderdeel van de Onderwijsgeschillen. In deze beschrijving ziet u op welke wijze u (binnen zes weken) een bezwaar kunt indienen op een genomen besluit van de TKC.