School vinden voor je kind
Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

Om uit te zoeken welke school bij jouw kind past, kijk je eerst wat je kind nodig heeft. Soms weet je dat al bij het aanmelden. Maar soms zie je pas later wat je kind nodig heeft. Het is belangrijk om goed te kijken wat een school voor jouw kind kan doen. Sommige hulp moet de school altijd kunnen geven. Dat heet de basisondersteuning. Maar kijk ook goed wat de school voor jouw kind kan doen als extra ondersteuning nodig is. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of apart op de website van de school. Kun je het schoolondersteuningsprofiel niet vinden? Vraag er dan om bij de school. Kijk – voordat je je kind bij een school aanmeldt – rond bij verschillende scholen. Vraag om een kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider (IB’er). Vraag om een rondleiding door de school en vraag welke hulp de school vaak geeft. Hoe denken ze erover om iets extra’s voor een leerling te doen? Je kunt ook andere ouders vragen of zij tevreden zijn over de school. Hoe vind je de sfeer op school? Voelt het goed en past het bij jou en je kind? Lees hierover meer bij de vragen Hoe meld ik mijn kind aan op een school?, Wat is basisondersteuning?, Wat is extra ondersteuning? en Wie houdt zich op school bezig met extra hulp en passend onderwijs?.

Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

Scholen gebruiken vaak een aanmeldformulier, maar dit is niet verplicht. Een aanmelding per brief of e-mail is ook een geldige aanmelding. Het kan handig zijn om te vragen om een bevestiging van jouw aanmelding, bijvoorbeeld een e-mail. Zo heb jij bewijs dat de aanmelding is gedaan. Op het aanmeldformulier wordt vaak om veel informatie gevraagd. Scholen vragen om die informatie om ervoor te zorgen dat jouw kind op een goede plek terechtkomt en de ondersteuning krijgt die nodig is. Ook wordt op een aanmeldformulier vaak om toestemming gevraagd om informatie te delen. Of om informatie op te vragen bij bijvoorbeeld de vorige school. Je hoeft niet overal toestemming voor te geven, daar zijn regels voor. Zo moet je van tevoren te horen krijgen om welke informatie het gaat. Je moet ook te horen krijgen waar die informatie voor nodig is en waar de informatie wordt bewaard. En de school moet jou vertellen wie de informatie allemaal kan lezen. Lees hierover meer bij de vraag Welke informatie moet ik delen met de school?.

Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis)onderwijs? 

Nee dat kan niet. Als u denkt dat een school voor speciaal (basis)onderwijs nodig is voor uw zoon of dochter, dan dient u (uiterlijk 4 maanden) voordat uw zoon of dochter vier jaar wordt de aanvraag ‘Voorschools traject’ in. Een ambulant begeleider van Driegang gaat dan met u meezoeken naar een passende onderwijsplaats. Dit kan in het regulier onderwijs zijn (eventueel met extra ondersteuning) maar ook in het speciaal (basis)onderwijs.

Veel kinderen voor wie extra ondersteuning nodig is, bezoeken ook een voorschoolse voorziening. Denk hierbij aan een peuterspeelzaal, MKD of KDC. Met de betrokkenen in deze voorzieningen hebben we goede afspraken gemaakt. Zij begeleiden vaak de aanvraag van een voorschools traject. 

Wat is het voorschools traject?

Wij willen dat ieder kind een goede start heeft op een school. Het liefste op de basisschool in de wijk of het dorp. Waar dat nodig is, kan een ambulant begeleider van Driegang meedenken en adviseren over een passende plaats. Dit noemen we het voorschoolse traject. Een aanmelding daarvoor wordt uiterlijk gedaan als een kind 3 jaar en 8 maanden is. Meer toelichting op het proces vindt u hier. Alle overige informatie kan hier worden gevonden: www.driegang.nl/documenten

Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op een school?

Soms weet je al dat je kind extra hulp nodig heeft als het voor het eerst naar school gaat. Het is goed om dat aan de school te vertellen bij de aanmelding. De school heeft dan zes weken om te onderzoeken welke hulp jouw kind nodig heeft en of zij die kan bieden. Meestal doet de school dat door een ontwikkelingsperspectief (OPP) te maken. Lees hierover meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectief?’. Soms heeft de school meer informatie nodig of moet de school onderzoek doen om te weten welke soort hulp en hoeveel hulp je kind nodig heeft. Dan kan de school vier weken extra tijd nodig hebben. 

De school laat jou weten welke informatie of welk onderzoek ze nodig hebben en waarom. De zorgplicht van de school begint bij de aanmelding. Als de school de hulp voor jouw kind niet zelf kan geven, helpt de school jou om een andere school te zoeken. Dat hoef je als ouder dus niet alleen te doen. Als er een andere school is gevonden voor je kind, dan meld je je kind aan bij die school. Die nieuwe school heeft dan zorgplicht voor jouw kind. Op dat moment stopt de zorgplicht van de eerste school. Meer over zorgplicht lees je bij de vraag Wat is zorgplicht?.

Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?

Dat kan. Maar dat moet je wel vertellen bij de aanmelding. Je moet ook vertellen op welke school jij jouw kind het liefst wil inschrijven. Die school heeft dan de zorgplicht. Lees hier meer over bij de vraag: Wat is zorgplicht?

Wanneer schrijft de school mijn kind in? 

Het is belangrijk te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na het aanmelden gaat de school kijken of ze jouw kind kunnen inschrijven. De school laat jou altijd in een brief of e-mail weten of je kind wel of niet wordt ingeschreven op de school. De zorgplicht van een school begint wel al bij de aanmelding. Dit betekent dat de school ervoor zorgt dat jouw kind passend onderwijs krijgt. Ook als de school jouw kind niet gaat inschrijven. De school gaat dan samen met jou op zoek naar een andere passende plek. Driegang ondersteunt hierbij. Dit heet het voorschoolse traject. Hierbij zoekt een ambulant begeleider van het samenwerkingsverband mee naar wat er nodig is om te kunnen starten op een school. Dit kan een andere basisschool zijn of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) of voor speciaal onderwijs (so). Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis) onderwijs is wel eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Hier lees je meer over bij de vraag: Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP)?. En Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Wat als ik al weet dat mijn kind extra hulp nodig heeft?

Soms weet je al voordat je kind naar school gaat, dat hij of zij extra hulp nodig heeft. Dat moet je vertellen bij het aanmelden bij de school. De school gaat dan informatie verzamelen over jouw kind. Dit doen ze omdat ze willen weten welke soort hulp je kind nodig heeft en hoeveel hulp. De school vraagt aan jou als ouder om informatie over jouw kind met hen te delen. Je hoeft niet het hele verslag van een onderzoek aan de school te geven. Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat. Je kunt ook een deel van het verslag aan de school geven, of alleen een samenvatting. Je moet wel de gegevens delen die voor de school nodig zijn om goed onderwijs aan je kind te kunnen verzorgen.
De school vraagt misschien ook om contact met een behandelaar van jouw kind. Je kunt hier vragen over stellen. Welke informatie heeft de school nodig, en waarom? Wie kan deze informatie straks allemaal lezen? En kun jij zelf die informatie ook geven? De school vraagt altijd eerst toestemming aan jou. De school mag niet zonder die toestemming overleggen met anderen buiten de school over jouw kind. Het advies van Driegang is deze overleggen gezamenlijk te voeren zodat iedereen betrokken is en dezelfde dingen hoort. 

De school moet van jou genoeg informatie krijgen om te kunnen onderzoeken wat je kind nodig heeft. 

Bij al het bovenstaande trekt de school samen met Driegang op. Dit doen we in het voorschoolse traject. Een ambulant begeleider van Driegang denkt daarbij mee over wat er nodig en mogelijk is om het onderwijs passend te krijgen. 

Een nieuwe school heeft zorgplicht vanaf het moment van aanmelding. Dat blijft zo, ook als de school jouw kind niet kan inschrijven. Als je kind van school gaat wisselen, en dus al op een school staat ingeschreven, heeft de oude school zorgplicht tot je kind staat ingeschreven op de nieuwe school.

Meer over zorgplicht, aanmelden en inschrijven lees je bij de vragen: Wat is zorgplicht?, Hoe meld ik mijn kind aan op een school? en Wanneer schrijft de school mijn kind in?