Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is een functionaris bij wie een medewerker die een probleem heeft met machtsmisbruik of ongewenst gedrag binnen de organisatie kan aankloppen.

Intern


Er zijn twee interne vertrouwenspersonen die in dienst zijn van het samenwerkingsverband: Wendy Krouwel en Briggitte Rikhof.
Voordelen van interne vertrouwenspersonen zijn laagdrempeligheid en korte lijntjes binnen de organisatie.

Extern


De externe vertrouwenspersoon heeft letterlijk en figuurlijk meer afstand en kan daardoor vertrouwelijk zijn voor de klager als deze teleurgesteld is in de organisatie. Een externe vertrouwenspersoon heeft minder te maken met loyaliteitskwesties dan de interne vertrouwenspersonen. Als externe vertrouwensorganisatie is er een overeenkomst met de CED-groep uit Rotterdam afgesloten. Angela Groen is de aanspreekpersoon.

Wat doet de vertrouwenscommissie?
De vertrouwenscommissie onderzoekt een melding of formele klacht door hoor en wederhoor en geeft aan of de klacht gegrond of ongegrond is. De commissie adviseert vervolgens het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen jegens aangeklaagde, klager en/of Driegang-breed.

Verschil interne vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit

1. Interne vertrouwenspersoon (IVP):
Wet: Sociale veiligheid op school (specifiek gericht op de onderwijssituatie op onze scholen), en de ARBO-wet (de sociale veiligheid op de werkvloer aangaande de medewerkers van Driegang.

Interne vertrouwenspersonen zijn medewerkers binnen de organisatie aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Een vertrouwenspersoon aangaande ongewenste omgangsvormen. Dat kunnen oorzaken zijn waarom jij je niet veilig voelt op je werk zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld en intimidatie  en/of seksuele intimidatie.

Je hebt recht op een veilige werkplek en je bepaalt zelf wat kwetsend is voor jou of wie er over jouw grens is gegaan.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon te werk?

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emotie.
Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten waardoor de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.
De vertrouwenspersoon staat naast je en neemt het probleem niet van je over.
Jij hebt de regie.
De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is, als het gaat om hoe nu verder in deze situatie.
De vertrouwenspersoon bespreekt met jou de mogelijkheden: gesprek met de veroorzaker, doorverwijzen, bemiddeling, mediation (conflictbemiddeling), gesprek met leidinggevende, interne klachtencommissie, rechter.
Samen worden de voor- en nadelen in kaart gebracht.
Je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken.
De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens dit hele proces …. en je mag ook alleen je hart luchten (‘sparren’) en er verder niets mee doen.

2. Vertrouwenspersoon Integriteit (VP-i):
Wet: Klokkenluidersregeling.

Bij de vertrouwenspersoon integriteit kan je terecht voor het veilig melden van vermoedens van misstanden. Het gaat dan om zaken die schade doen aan de organisatie zoals  diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en/of niet-integer gedrag.

Hoe gaat de vertrouwenspersoon integriteit te werk? (Vertrouwelijk melden)

De vertrouwenspersoon kijkt met jou of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand.
Stelt samen met jou de melding op schrift. 
Zet de melding door naar de organisatie.
Fungeert als brugfunctie tussen jou en de onderzoeker van het vermoeden van misstand.
Wanneer je je te goeder trouw meldt, word je als melder beschermd!
De vertrouwenspersoon schetst de mogelijkheden en helpt je een passende keuze te maken:  coach, mediator, arts, psycholoog, vakbond en/of politie.

Ten slotte
Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de sociale veiligheid van het personeel.

Documenten
Klachtenregeling        
Klokkenluidersregeling      

Contactgegevens
Intern:
Wendy Krouwel: w.krouwel@driegang.nl
Briggitte Rikhof: b.rikhof@driegang.nl

Extern:
CED-groep: evp@cedgroep.nl (010-4071599)
Angela Groen: a.groen@cedgroep.nl / a.groencedgroep@gmail.com