Ondersteuningsplan
Wij staan voor Onderwijs dat past!

Zie hier Ondersteuningsplan 2022-2026.

Hét centrale document in een samenwerkingsverband is het ondersteuningsplan. In dit document staat beschreven hoe de ondersteuning van leerlingen wordt vormgegeven. Daarbij staan op hoofdlijnen ook werkwijzen en procedures beschreven. Het ondersteuningsplan heeft een looptijd van vier cursusjaren.

Bij het tot stand komen van het ondersteuningsplan heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) een belangrijke rol. Deze raad (bestaande uit 4 ouders en 4 personeelsleden van scholen van SWV Driegang) denkt inhoudelijk mee over de koers van het samenwerkingsverband. Naast de OPR hebben ook IB’ers, directies en medewerkers van SWV Driegang over de inhoud meegedacht.

Daarnaast is met de betrokken gemeenten op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd. Als laatste heeft de algemene ledenvergadering het ondersteuningsplan goedgekeurd.

Deze zorgvuldige route heeft eraan bijgedragen dat het ondersteuningsplan 2022-2026 een belangrijk document is geworden, dat weergeeft waar we voor staan als SWV Driegang:

Wij staan voor onderwijs dat past!