Missie en visie
Missie

Samenwerkingsverband Driegang brengt samenwerking tussen de deelnemende schoolbesturen tot stand en onderhoudt deze, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek, voor alle leerlingen. Deze samenwerking vindt zijn grondslag in het wettelijk kader en Referentiekader Passend onderwijs. De – door het samenwerkingsverband te formuleren en in het ondersteuningsplan vast te leggen – visie en strategische doelstellingen zijn daarbij leidend voor de gezamenlijke vormgeving van het Passend onderwijs.

Visie

Onze visie schetst een gezamenlijk gedragen en richtinggevend beeld voor het organiseren van Passend onderwijs (een passende onderwijsplek) voor alle kinderen die wonen binnen de regio van het samenwerkingsverband Driegang. Hierbij wordt enerzijds duidelijk de verdeling van verantwoordelijkheden tussen samenwerkingsverband, ketenpartners en individuele schoolbesturen erkend. Anderzijds streven we naar een zo nauw mogelijk samenwerking en afstemming, zowel tussen schoolbesturen onderling als tussen partners (SWV, schoolbesturen, ketenpartners).