Hét centrale document in een samenwerkingsverband is het ondersteuningsplan. In dit document staat beschreven hoe de ondersteuning van leerlingen wordt vormgegeven. Daarbij staan op hoofdlijnen ook werkwijzen en procedures beschreven.

Het ondersteuningsplan heeft een looptijd van vier cursusjaren en in augustus 2018 zijn we gestart met ons tweede ondersteuningsplan. Dit plan laat zien dat binnen SWV Driegang veel voor leerlingen geboden kan worden. We houden echter de ambitie hoog en hebben ook voor de komende vier jaar een schets van de ontwikkelambitie in het ondersteuningsplan opgenomen.

Bij het tot stand komen van het ondersteuningsplan heeft de ondersteuningsplanraad (OPR) een belangrijke rol. Deze raad (bestaande uit 4 ouders en 4 personeelsleden van scholen van SWV Driegang) denkt inhoudelijk mee over de koers van het samenwerkingsverband.
Naast de OPR hebben ook IB’ers, directies en medewerkers van SWV Driegang over de inhoud meegedacht.

Daarnaast is met de betrokken gemeenten op overeenstemming gericht overleg (OOGO) gevoerd. Als laatste heeft de algemene ledenvergadering het ondersteuningsplan goedgekeurd.

Deze zorgvuldige route heeft eraan bijgedragen dat het ondersteuningsplan 2018-2022 een belangrijk document is geworden, dat weergeeft waar we voor staan als SWV Driegang. Wij staan voor Onderwijs dat past!

Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2018-2022 (versie 14-11-2019).