Taaltuin

De Taaltuin is een voorziening van SWV Driegang, waarin kinderen in een groep van maximaal 8 leerlingen onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht en onderwijsassistent les krijgen op het gebied van mondelinge taal,  woordenschat en fonemisch bewustzijn.

Voor wie is de Taaltuin bedoeld?

De Taaltuin is bedoeld voor kinderen van de basisscholen uit de gemeente Vijfheerenlanden die in groep 1 (2e helft), 2 of 3 zitten.

Het is belangrijk dat jonge kinderen zich goed kunnen uiten, dat zij verstaanbaar zijn, een grote woordenschat hebben en goede zinnen kunnen maken. 

Om kinderen succesvol in groep 3 te laten starten met technisch lezen is het belangrijk dat zij:

 • een aantal letters kennen, het liefst minimaal 15;
 • de klanken in de woorden kunnen onderscheiden (auditieve analyse);
 • klanken plakken tot woorden (auditieve synthese);
 • kunnen rijmen;
 • instructie van de leerkracht kunnen begrijpen.

Veel kinderen kunnen dit aan het einde van groep 2, maar er zijn ook kinderen die sommige dingen nog moeilijk vinden. Op school wordt hiervoor extra hulp gegeven, maar als dit alles onvoldoende resultaat heeft, kan een kind aangemeld worden bij de Taaltuin.

Doel

Het doel van de Taaltuin is het verhogen van de kans op schoolsucces door de voorwaarden voor technisch en begrijpend lezen te stimuleren. Dit zijn: 

 • goed begrijpend kunnen luisteren;
 • een goede woordenschat hebben;
 • goed kunnen vertellen;
 • een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn hebben.
Opzet

Er zijn twee Taaltuin-groepen. Iedere leerling komt twee ochtenden van half 9 tot 1 uur naar de Taaltuin. De Taaltuin is geopend op maandag t/m donderdag. 
We doen speelse activiteiten die met taal (luisteren, praten, woordenschat), leesvoorwaarden en aanvankelijk lezen te maken hebben. 
De leerkracht brengt in kaart wat een leerling nodig heeft op het gebied van bovenstaande aspecten en maakt een handelingsplan voor gemiddeld acht weken. Dit handelingsplan bespreekt zij met de leerkracht van de basisschool en de ouders van de leerling. 
De leerling krijgt gedurende een half jaar les in de Taaltuin.
Er wordt in kleine groepjes en individueel gewerkt. Een kleine greep uit de activiteiten/materialen: LOGO 3000, het communicatiespel, begripverkenner, wat hoort bij elkaar, luister en doe mee, prentenboeken en Zien is snappen.

Van ouders wordt verwacht actief te zijn in de begeleiding van het kind in de thuissituatie door aandacht te geven aan de speelse oefeningen die meegegeven worden in de map van hun kind.

Aanmeldcriteria
 • De leerling zit bij aanmelding in groep 1 of 2.
 • De leerling behoort tot de zwak/zwakst functionerende leerlingen op een of meerdere domeinen van taal, namelijk fonemisch bewustzijn en woordenschat. De taalachterstand is niet veroorzaakt door een lage intelligentie of gedragsstoornis.
 • De school heeft aantoonbaar een goed hulptraject aangeboden, maar er zijn onvoldoende resultaten geboekt.
Aanmelding
 • De benodigde formulieren om aan te melden zijn te vinden op de website van Driegang. Het betreft het algemene toestemmingsformulier, het aanmeldingsformulier en enkele toetsen.
 • Het team van de Taaltuin bespreekt de aanmelding die via Grippa wordt aangeleverd en laat de intern begeleider weten of de leerling geplaatst kan worden.
 • Er zijn twee instroommomenten: direct na de zomervakantie en in februari. 
Aan de ouders vragen wij of zij...
 • zelf voor vervoer naar de Taaltuin zorgen;
 • belangstelling tonen voor datgene wat uw kind leert in de Taaltuin;
 • hun kind helpen bij wat nog moeilijk is en oefening vraagt;
 • drie keer tijdens de periode in de Taaltuin, op uitnodiging van de leerkracht, komen praten over de vorderingen van uw kind. 
Locatie

De Taaltuin is gehuisvest in CBS Klim Op, Patrimoniumstraat 102, 4142 VL  Leerdam.

Contactpersoon

Helene de Graaff
tel. 06-11594774 / h.degraaff@driegang.nl