Behandel- en Onderwijsgroep

Behandel- en Onderwijsgroep: een volledig samenhangend onderwijs-zorgpakket.

Informatie over de BeO-groep is te vinden in dit filmpje.

Inleiding

Door een ongunstige samenloop van omstandigheden kan de ontwikkeling van een kind verstoord raken of achterblijven. Vaak gaat het om combinaties van ongunstige omstandigheden rond het kind en verschillende problemen vanuit het kind. Het kan gaan om (een vermoeden van) kind-psychiatrische problematiek, zoals een stoornis in het autistisch spectrum, aandachtstekortstoornissen, gedragsstoornissen of hechtingsproblematiek. Er kan ook sprake zijn van medische problematiek of eetproblemen. Voorbeelden van ongunstige omstandigheden rond het kind zijn ouders met psychiatrische problematiek, huiselijk geweld en/of verwaarlozing/mishandeling en scheidingsproblematiek. Het MKD van Enver biedt dagbehandeling en ambulante hulp aan kinderen in de leeftijd van 0-7 jaar (en hun ouder(s)) met dreigende of al bestaande ontwikkelingsstoornissen als gevolg van medische en/of psychosociale oorzaken. 

Veel kinderen die op het MKD worden geplaatst stromen door naar naar een SBO-school binnen Samenwerkingsverband Driegang. Voor hen wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) SBO afgegeven. 

Structurele BeO-groep

SWV Driegang en Enver hebben gezamenlijk een Behandel- en Onderwijsgroep (BeO-groep), waar kinderen gebruik van kunnen maken als ze toe zijn aan onderwijs, maar er gewerkt moet worden aan school- en onderwijsvoorwaarden en nog behandeling nodig is.

Doelgroep

De BeO-groep richt zich op kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, die geplaatst zijn op het MKD in Gorinchem en toe zijn aan een beperkt onderwijsaanbod en bij wie nog sprake is van ontoereikende school- en onderwijsvoorwaarden.

De kinderen hebben een omgeving nodig die zowel de zorg- als onderwijsbehoefte vervult. Het betreft kinderen die nog niet in staat zijn onderwijs te volgen binnen het regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Het gaat om leerlingen, die behoren tot het toeleveringsgebied van Driegang. Dit wordt bepaald door de woonplaats (postcode) van de leerling.

Doelstelling van de BeO-groep

Het doel van de BeO-groep is een vloeiender doorstroom naar het onderwijs. De kinderen moeten zo naadloos mogelijk kunnen doorstromen naar het onderwijs. Dit betekent dat de kinderen die vaardigheden moeten leren die nodig zijn om te kunnen functioneren in het onderwijs.

Het perspectief voor de kinderen is dat ze, na een gemiddelde duur van 6 maanden, kunnen doorstromen naar een passende plek in het onderwijs.

Het schoolondersteuningsteam (SOT) van de BeO-groep beschrijft deze doelstelling specifiek, zodat de resultaten kwalitatief en kwantitatief goed in beeld gebracht kunnen worden en de meerwaarde van de BeO-groep aangegeven kan worden.

Aanmelding, plaatsing, leerlingvervoer:
  • Het managementteam (MT) van Driegang bepaalt welke leerlingen in de BeO-groep geplaatst worden. De aanvraag voor plaatsing in de BeO-groep kan plaatsvinden in Grippa. Plaatsing in de BeO-groep is alleen mogelijk met een positief advies door het SOT van de BeO-groep.
  • Voorwaarde is dat het kind 4 jaar of ouder is en voldoet aan de voorwaarden zoals eerder geschetst.
  • Het kind wordt ingeschreven bij de school van keuze door de ouders. Dit kan een basisschool, SBO- of SO-school zijn. Het MT onderzoekt of alle leerlingen ingeschreven kunnen worden in de OPDC’s, zodat na de periode op de BeO nog de schoolkeuze gemaakt kan worden: regulier of speciaal.
  • Een TLV wordt geaccordeerd door het MT van SWV Driegang op voordracht van het SOT van de BeO-groep.
  • De wettelijke verantwoording is bij de school van inschrijving. Het toezicht wordt tijdelijk overgedragen aan een arrangement van SWV Driegang.
  • Het samenwerkingsverband is middels deskundigen betrokken bij het maken van de schoolkeuze.
  • Middels een plaatsingsbewijs van SWV Driegang is er borging voor leerlingvervoer (uitvoering afhankelijk verordening gemeente). Bij instroom in de BeO-groep wordt het kind uitgeschreven bij het MKD en ingeschreven op een school.
Meer informatie?

Ruud van Rijn
tel. 06-10052469 / r.vanrijn@driegang.nl