TOP-groep
Tijdelijk Op een andere Plaats


Bekijk dit filmpje over de TOP-groep.

Op het land van Remus te Groot-Ammers biedt Driegang (deeltijd)onderwijs en begeleiding aan leerlingen die tijdelijk niet (volledig) op hun eigen school onderwijs kunnen volgen en waarvoor thuiszitten dreigt. Het doel is de leerling tot rust te brengen, specifieke ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen en gerichte ondersteuning aan te bieden. Daarnaast worden de scholen en leerkrachten (tijdelijk) ontlast en ondersteund met als streven kinderen binnen het schooljaar weer terug te laten stromen naar de school van herkomst of een andere reguliere basisschool.

Een samenwerkingsverband moet zorgen voor een samenhangend geheel van ondersteunende voorzieningen binnen en tussen de scholen. De TOP-groep is een tijdelijke onderwijsvoorziening voor leerlingen, die het onderwijs kortdurend niet (volledig) op een reguliere school kunnen volgen.

Leerlingen die in aanmerking komen voor onderwijs op het OPDC (orthopedagogisch-didactisch centrum) staan en blijven ingeschreven bij de reguliere school. De verwijzende school blijft verantwoordelijk voor het resultaat van het onderwijs. Deze school moet in haar leerlingenadministratie vermelden dat de leerling tijdelijk een andere school bezoekt en daarbij de periode en het brinnummer van het OPDC vermelden. Op basis van de Leerplichtwet is de school van inschrijving verantwoordelijk voor de verzuimregistratie van de leerling die tijdelijk geplaatst is op een OPDC.

Het samenwerkingsverband moet het inrichten of voortzetten van een OPDC in het Ondersteuningsplan vermelden. Hierin staan afspraken rondom de bekostiging van een leerling en wordt omschreven voor welke leerlingen het OPDC is bedoeld.

Ontwikkelingsperspectief nodig voor plaatsingen

De school van inschrijving stelt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat een gerichte ondersteuningsvraag aan het OPDC, waarbij het doel is om de leerling te laten terugkeren op de eigen of een andere reguliere school. In het OPP staat ook een handelingsdeel beschreven. De ondersteuningsvraag maakt deel uit van het handelingsdeel, waar ouders mee moeten instemmen. In het OPP moet de school ook opnemen wat de verwachte verblijfsduur van de leerling op het OPDC is. Daarnaast geeft de school aan of de leerling het gehele onderwijsprogramma van het OPDC volgt, of een deel daarvan.

Hoe ziet het onderwijsprogramma eruit?

Leerlingen in het primair onderwijs mogen maximaal een half jaar deelnemen aan een onderwijsprogramma op een OPDC. Dit kan in bijzondere gevallen eenmalig worden verlengd met maximaal een half jaar. Leerlingen krijgen les van leerkrachten die worden ondersteund door onderwijsassistenten.

Contactpersoon

Harry Kelderman, coördinator TOP-groep
tel. 06-22052349 / h.kelderman@driegang.nl