Extra ondersteuning op de basisschool

De scholen in ons gebied zetten zich in om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Alle scholen dienen te voldoen aan de basiskwaliteit die vanuit de overheid, gecontroleerd door de inspectie van ons wordt geëist. De scholen schrijven een schoolondersteuningsplan (SOP), waarin de scholen aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden aan de kinderen. Ouders kunnen dit SOP gebruiken om te onderzoeken of de school van hun keuze het onderwijs kan bieden dat hun zoon of dochter nodig heeft.

Wij zijn trots op de scholen in ons gebied en zien dat de leerkrachten zich dagelijks inzetten om het onderwijs zo passend mogelijk te maken binnen de mogelijkheden van de school. Toch kan het zo zijn dat de leerkracht of de leerling ondersteuning nodig heeft.

Schoolondersteuningsteam (SOT)

Om te kunnen werken aan de ondersteuning van de leerlingen is door iedere school een schoolondersteuningsteam (= consultatieoverleg) ingericht. Een schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit:

  • de intern begeleider (IB’er);
  • de ambulant begeleider generalist (ABG’er);
  • de orthopedagoog;
  • ouders;
  • de betrokken leerkracht;
  • de vertegenwoordiger van het sociaal team (op afroep).

Ouders leveren als ervaringsdeskundige t.a.v. hun kind een waardevolle bijdrage. Ook andere deskundigen, zoals de remedial teacher, kunnen worden uitgenodigd.

Doel van het SOT

Het doel van het SOT is het bespreken van die leerlingen van de school, voor wie de groepsbesprekingen en het collegiaal werkoverleg tussen IB’er en groepsleerkracht te weinig opleveren bij het begrijpen van de (specifieke) behoeften van het kind en/of het realiseren van een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod.
Met zo licht mogelijke hulp wordt getracht de leerkracht te ondersteunen om daarmee handelingsverlegenheid van de leerkracht te voorkomen. Het streven is om de begeleiding van het kind in school zo snel mogelijk in de groepsplanning op te kunnen nemen.

Een gestructureerde en regelmatige bespreking van deze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften geeft een belangrijke impuls aan de kwaliteit van de zorg van de betrokken school. Het streven is te komen tot vooral preventieve ambulante begeleiding. Daarmee komt de zorg in een vroegtijdig stadium beschikbaar voor potentiële zorgleerlingen.

Dit houdt in, dat het in praktische zin niet kan voorkomen, dat leerlingen een onderzoeks- en begeleidingstraject met externen ingaan, zonder dat deze leerling is besproken in het SOT. Hierbij kan een uitzondering worden gemaakt voor leerlingen die bij de start in de school al begeleiding ontvangen. Tevens betekent het, dat leerlingen die moeten doubleren en met wie de school handelingsverlegen is, vooraf aan het besluit tot doublure, in het schoolondersteuningsteam worden besproken. In het geval van de zgn. herfstkinderen is het goed om deze bij twijfel over wel/niet vertragen in het SOT te bespreken.
Het SOT zal - afhankelijk van de schoolgrootte - aan de hand van een jaarplanning op schoolniveau, een aantal keren per jaar bij elkaar komen.

Door het overleg met de orthopedagoog en de ambulant begeleider generalist te combineren zal de school zeker tijdwinst boeken. Een goede planning en voorbereiding en duidelijke afspraken over het vervolgtraject staan garant voor een belangrijke impuls aan de ondersteuning binnen de betrokken scholen. De ervaring laat zien, dat van deze besprekingen een duidelijk leereffect uitgaat naar de deelnemers.

Op schoolniveau wordt bewaakt dat terugkoppeling vanuit andere disciplines, zoals jeugdhulpverlening, plaatsvindt in het SOT. Hierbij is een coördinerende rol weggelegd voor de IB’er. Vertegenwoordigers van zorgorganisaties nemen bij voorkeur deel aan het SOT als leerlingen met een gecombineerde hulpvraag worden besproken.

Arrangement of voorziening

Soms heeft een kind, naast de basisondersteuning die die school al biedt, meer nodig.
Hierin kan het samenwerkingsverband een rol spelen door een arrangement toe te kennen of het kind gebruik te laten maken van een voorziening van het samenwerkingsverband.

Toestemmingsverklaring arrangement of voorziening